United_PW4_Roleplay Rules in other Languages

Users who are viewing this thread

arendeke

Sergeant
If anything is translated wrong PM me and say what needs 2 be changed.
I do this for those who don't understand English very good and get them self in trouble on the server.​

Jeśli coś jest tłumaczone niepoprawny PM do mnie i powiedzieć, co potrzebuje 2 ulec zmianie.
Robię to dla tych, którzy nie rozumieją angielski bardzo dobrze i je samo w kłopoty na serwerze.​

Si quelque chose se traduit PM mauvais moi et dire ce qui doit être changé 2.
Je fais cela pour ceux qui ne comprennent pas très bien l'anglais et d'obtenir leur autonomie en difficulté sur le serveur.​

Если что-то неправильно переведены PM мне и говорят, что должно быть изменено 2.
Я делаю это для тех, кто не понимает по-английски очень хорошо, и получить их себе в беду на сервере.​

Jos jokin on käännetty väärin, lähetä PM minulle ja kerro mitä pitäisi muuttaa.
Tein tämän niille, jotka eivät ymmärrä englantia kovin hyvin eivätkä halua ongelmia
servereillä ​

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Spanish, Dutch, Portuguese/mainly for Brazilians, German, Swedish, Portuguese, Finnish


Polski/Polish
Randoming
Zabicie kogoś bez uzasadnionej przyczyny Odgrywanie roli nie jest dozwolone. Spojrzał na mnie śmieszne "nie jest uzasadnienie dla zabicia kogoś. Uzasadnionej przyczyny może być wszystko od (ale nie tylko) prosty rozbój na ochronę znajomego (który zwróciła się o pomoc w postaci).

Najazd
Możesz tylko najechać zamki, a nie miast. Rajdy musi być ogłoszone - w globalnych 3 razy - gdzie i kiedy mają zamiar nalotu (minimum 3 minuty od zapowiedzi do RAID)
Definicja "Raiding": wchodząc na zamku zabicia wnętrze wszystkim. W "wypady" zasady nie stosuje się do frakcji w wojnie z sobą.

No NRR zasady zemsta
Po śmierci, nie są dozwolone do poszukiwania osób zaangażowanych w twojej śmierci.

Wojna
Jesteś mogą wypowiedzieć wojnę z prostego powodu ekspansji terytorialnej.Wojna musi być ogłoszona w globalnych 3 razy zanim jakiekolwiek bitwy wystąpić. Obie frakcje muszą odczekać 3 minuty przed atakiem.
Wojna jest stracone, gdy wszystkie terytoria frakcji są tracone do wroga i liderem frakcji frakcji bez terytorium umarł raz od jej utraty. Obejmuje frakcje, które rozpoczynają się bez terytorium i wojnę na tych, z (lub bez) zamku (y). Gdy frakcja stracił obaj uczestnicy muszą zadeklarować pokój.

Kiedy w oblężeniu jako obrońca i nie chcesz być częścią oblężenia już po tarło, musisz opuścić frakcję przez naciśnięcie F na słupie Gmin znajdują się we wszystkich zamków. Po tarło nie możesz zostać zraniony przez 10 sekund z powodu mechaniki gry.

Zamach
Osoba wynajęcie zabójcy powie "Umowy podana" w globalnej. Zabójca będzie informować administratorów - używając admin chat - kim jesteś zatrudniony przez, a kto oni wynajęty do zabicia. Kiedy wynajęcie zabójcy, trzeba rzeczywistych powodów Postaci to zrobić.Ofiarą zamachu ma prawo wiedzieć, kto wynajął zabójcę, nad OOC czacie.Brak reguł Zemsta dotyczy to również.

Rabując i opodatkowania
Nie można żądać czegoś więcej niż to podczas rabowania / opodatkowania:
2000 dla każdego z bodyarmour metalu lub powyżej.
1000 dla kogokolwiek innego.
Złodziej może żądać każdy pojedynczy artykuł ofiara na jego osobie albo mogą domagać się wózek. Każdy może obrabować / podatkowe nikogo. Nie można zabić człowieka podczas rabowania jeśli osoba, z którą okradanie może dać ci coś, nawet jeśli jest niższe niż to, co jest na liście. Trzeba zrobić miejsce dla dialogu podczas grabieży.

Najemnicy
Kiedy masz zamiar walczyć o frakcji jako najemnik, trzeba dołączyć do frakcji sam. Nie można pomóc frakcji w stanie wojny, jeśli nie jesteś w samej frakcji, chyba że jesteś w innej frakcji, także w stanie wojny z tymi samymi ludźmi.

Metagaming
Akt metagaming korzysta z informacji znaków (np. globalny czat lub serwer głos) wpływać w-znakowych działań.Łatwy przykładem jest nazwanie kogoś przez ich nazwy, jeśli nie wiesz, że charakter. Jeśli chodzi o identyfikację innych ludzi; tak długo, jak twoja postać (postać, nie Ty) wie, kim ktoś jest, albo poprzez wskazanie go / ją samodzielnie lub otrzymaniu opisu można użyć etykiet nazw, aby potwierdzić, którzy osoba jestz potwierdzeniem znaków.Przykładem tego jest otrzymanie opis od wykonawcy jako zabójca, w ten sposób, twoja postać zna osobę, on / ona ma zamiar zabić i jak on / ona wygląda, więc jesteś w stanie wykorzystać etykiety nazw do upewnij się, że nie zabijając niewłaściwą osobę.

Obraźliwe zachowanie
Każde zachowanie, które jest uznane za obraźliwe przez admin (brak szacunku w OOC czacie itp) będą odpowiednio traktowane. Jeżeli uważasz, że zostali niesprawiedliwie ukarany za brak szacunku, zrób post na forum.

Glitching
Mimo, że może być problem z grą lub mapy, to nie znaczy, że jeden może używać tych problemów na ich korzyść. Jest to glitching i jest bannable przestępstwo.

Najważniejsza zasada
Tylko w języku angielskim w globalnym czacie

Français/French
RANDOMISATION
Tuer quelqu'un sans raison justifiée roleplay n'est pas autorisé. Il me regarda drôle "n'est pas une justification pour tuer quelqu'un. Une raison justifiée peut être quelque chose de (mais non limité à) un simple vol à la protection d'un ami (qui a demandé votre aide dans le caractère).

Raiding
Vous ne pouvez piller les châteaux, les villes ne sont pas. Raids doit être annoncé - dans le monde 3 fois - où et quand ils vont raid (Avec un minimum de 3 minutes entre l'annonce et raid)
Définition de «maraudage»: Aller dans un château à tuer à l'intérieur de tout le monde. Les «maraudage» des règles ne s'applique pas aux factions en guerre avec eachother.

Aucune règle NRR Revanche
En mourant, vous n'êtes pas autorisé à rechercher les personnes impliquées dans votre décès.

Guerre
Vous êtes autorisé à déclarer la guerre pour la simple raison de l'expansion territoriale. La guerre doit être annoncée dans mondiales 3 fois avant que les batailles se produisent. Les deux factions ont à attendre 3 minutes avant d'attaquer.
Une guerre est perdue lorsque tous les territoires de faction sont perdues à l'ennemi et le chef de la faction de la faction, sans territoire est mort une seule fois depuis sa perte. Cela inclut les factions qui commencent sans territoire et déclarer la guerre à ceux qui ont (ou sans) château (s). Une fois une faction a perdu les deux participants doivent déclarer la paix.

Lorsque, dans un siège en tant que défenseur et que vous ne voulez pas être une partie du siège plus après que vous frayer, vous devez laisser votre faction en appuyant sur F sur le poteau roturier situé dans tous les châteaux. Après vous frayer vous ne pouvez pas être blessé pendant 10 secondes à cause de la mécanique du jeu.

Assassinat
La personne l'embauche de l'assassin va dire: «contrat donné» dans le monde. L'assassin sera alors en informer les administrateurs - à l'aide le chat admin - à qui ils ont embauché par, et à qui ils ont engagé pour tuer. Lors de l'embauche d'un assassin, vous avez besoin d'une véritable raison de caractères Dans de le faire. La victime d'un assassinat a le droit de savoir qui a engagé l'assassin, plus un chat OOC. La règle n ° vengeance s'applique à la présente ainsi.

Voler et des impôts
Vous ne pouvez pas exiger quelque chose de plus alors ce en volant / taxer:
2000 pour toute personne ayant bodyarmour métal ou ci-dessus.
1000 pour quelqu'un d'autre.
Un voleur peut exiger tout seul élément de la victime a sur sa personne ou qu'ils peuvent exiger un panier. N'importe qui peut voler / personne taxe. Vous ne pouvez pas tuer une personne en volant si la personne vous volez peut vous donner quelque chose, même si cela c'est inférieur à ce qui est sur la liste. Vous devez faire de la place pour le dialogue quand voler.

Mercenaires
Lorsque vous allez à se battre pour une faction en tant que mercenaire, vous devez vous inscrire la faction elle-même. Vous ne pouvez pas aider une faction en guerre si vous n'êtes pas dans la faction de lui-même, sauf si vous êtes dans une faction différente aussi en guerre avec les mêmes personnes.

Metagaming
L'acte de Metagaming utilise sur des informations de caractère (c.-à-mondiale chat ou serveur vocal) pour influencer en caractères actions. Un exemple simple de ce est d'appeler quelqu'un par son nom quand vous ne savez pas qu'il caractère. Quand il s'agit d'identifier d'autres personnes, aussi longtemps que votre personnage (votre personnage, pas vous) sait qui est quelqu'un, que ce soit en identifiant lui / elle-même ou de recevoir une description, vous pouvez utiliser les étiquettes de nom pour confirmer qui est la personne que une rupture de la confirmation de caractères. Un exemple de ceci est la réception d'une description d'un entrepreneur comme un assassin; ainsi, votre personnage connaît la personne qu'il / elle va tuer et comment il / elle a l'air, si vous êtes capable d'utiliser les étiquettes de nom pour s'assurer que vous êtes ne pas tuer la mauvaise personne.

Les comportements outrageants
Tout comportement qui est considéré comme offensant par un admin (non-respect de OOC chat, etc) sera traitée de façon appropriée. Si vous estimez avoir été injustement puni pour manque de respect, faire un post sur les forums.

Glitching
Bien qu'il puisse y avoir un problème avec le jeu ou une carte, cela ne signifie pas que l'on est autorisé à utiliser ces problèmes à leur avantage. Ceci est glitch, et il s'agit d'une infraction bannable.

La règle la plus importante
Ce n'est que dans la langue anglaise dans le chat global

Russian/Русский язык:
Randoming/Рандомерство
Убийство игрока без уважительной на то причины запрещено. "Он посмотрел на меня странно"- не оправдание для убийства игрока. Уважительной причиной может быть например попытка защитить друга (который просит вашей помощи в локальном чате).

Raiding/Рейды
Вы можете совершать рейды только на замки, но не на города. Рейды должны быть объявлены в глобальном чате 3 раза - где и когда грабители собираются напасть (минимум за 3 минуты до начала рейда)
Определение рейда: Ворваться в замок, чтобы убить всех внутри. Правила этого пункта не распространяются на фракции в состоянии войны.

NRR/ Месть запрещена
После вашей смерти, вы не можете искать тех, кто причастен к вашей смерти.

War/Война
Вы имеете право объявлять войну по причине расширения владений. Война должна быть объявлена ​​в глобальном чате 3 раза до того, как начнутся военные действия. Обе стороны должны ждать 3 минуты перед началом войны.
Война проиграна, когда все владения фракции отданы противнику и лидер безземельной фракции умер один раз с момента потери владений. Также это распространяется на фракции, начинающие войну без территории против фракции с (или без) замка (ов). После того, как одна из фракций потеряла всех воинов, должен быть объявлен мир.

Если вы находитесь в осаде в качестве защитника, и вы не хотите принимать участие в осаде, после возрождения нужно покинуть свою фракцию, нажав F на посохе нейтрала(commoner), расположенном во всех замках. После возрождения вас не могут атаковать в течение 10 секунд по игровой механике.

Assasination/Убийство
Игрок, нанявший убийцу должен сказать "Contract given" в глобальном чате. Убийца должен информировать администраторов с помощью администраторского чата(Backspace) - кто их нанял, и кого они должны убить. Нанимая убийцу, у вас должна быть причина на это. Жертва убийства имеет право знать, кто нанял убийцу, в чате.  Правило о запрещении мести распространяется на этот пункт.

Robbing and Taxing/Грабёж и налогообложения
Вы не можете требовать не больше чем:
2000 для тех, кто носит железную броню(кольчуга, латы) или выше.
1000 для всех остальных.
Грабитель может потребовать один предмет на выбор или телегу. Любой человек может ограбить/взимать налог с любого. Вы не можете убить игрока во время ограблении, если игрок, которого вы грабили может дать вам что-то, даже если это меньше того, что вы требовали.

Mercenaries/Наемники
Если вы собираетесь сражаться за фракцию в качестве наемника, вы должны присоединиться к этой фракции. Вы не можете помочь фракции в состоянии войны, если вы не в этой фракции только, если вы не состоите в другой фракции, находящейся в состоянии войны с фракцией противника.

Metagaming/Метагейминг
Это значит, когда вы используете информацию из глобального чата или голосового сервера, чтобы влиять на ваши действия в игре. Простой пример этого - вы зовёте кого-то по имени, не зная его в игре. Вы можете узнавать персонажей, если ваш персонаж (ваш персонаж, а не вы) знает, кто есть кто, либо другой игрок описал вам его. Вы можете использовать ники над игроками, чтобы подтвердить кто этот человек, но вы не можете использовать это в других целях. Примером этого является получение описания от того, кто вас нанял как убийцу, таким образом, ваш персонаж знает, кого он / она собирается убить, и как он / она выглядит, так что вы можете использовать ник над игроком, чтобы убедиться, что вы не убьёте не того человека.

Offensive behavior/Оскорбительное поведение
Любое поведение, которое считается оскорбительным по мнению администратора (оскорбления в глобальном чате и т.д.), будет рассматриваться соответствующим образом. Если вы считаете, что были несправедливо наказаны за это, напишите об этом на форуме(на английском).

Glitching/Глитчинг
На картах могут быть недочёты, но это не значит, что игрок может использовать эти недочёты в своих интересах. Это называется глитчинг, и это наказуемо.

Самое главное правило
В ГЛОБАЛЬНОМ ЧАТЕ ПИСАТЬ ТОЛЬКО НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ

Norwegian:
1. Angrep Uten Grunn: Det å angripe noen uten grunn er strengt forbudt. Dårlige unnskyldninger som; "Han så rart på meg" er ikke gyldige. En grunn til å angripe en annen spiller kan være alt fra et ran, hvor den uheldige nekter å betale, eller å beskytte en venn. Her er det viktig å bruke hodet.

2. Raids: Du kan bare raide slott, ikke byer. Raids må bli annonsert 3 ganger i Global chatten, hvor du sier hvor og når du skal raide. Du må vente 3 minutter før angrepet starter, etter du har annonsert. Disse reglene gjelder ikke for factions som er i krig med hverandre.

3. Ingen Hevn Regelen (No Revenge Rule/NRR): Om du skulle være så uheldig å dø, er det strengt forbudt å gå tilbake til de som var involvert i din død.

4. Krig: Du har lov til å erklære krig på andre factions, selv om det er bare for å ta over fiendens eiendom, for eksempel slott eller byer. Du er nødt til å annonsere at du erklærer krig 3 ganger i Global chatten. Alle factions som er involvert må da vente 3 minutter før de går til angrep.
En krig er tapt når en faction har mistet allt av eiendom (Slott, byer etc.) og lederen uten eiendom har blitt drept i løpet av perioden han har vært uten eiendom. Så snart en faction har tapt må fred bli erklært.

Om du er i ett defensivt slag i et slott og du ønsker å ikke ta del i slaget, må du klikke F på staven lokaliset i alle slott og byer hvor du kan bli en Commoner igjen.

5. Leiemordere: Personen som leier morderen vil si "Contract given" i Global chatten. Leiemorderen vil da si hvem hyrte han, og hvem han skal drepe. For å leie en leiemorder, trenger du en ordentlig i karakter grunn. "Ingen Gevn Regelen" gjelder her også.

6. Ran: Du kan ikke kreve mer en dette under et ran:
2000 om du raner noen i metall rustning, eller bedre.
1000 for alle andre.
I et ran, kan raneren kreve en ting offeret har på seg, ranerne kan også kreve en hel Cart. Raneren kan ikke drepe offerent så lenge offeret kan gi ranerne noe, selv om offeret ikke har råd til å gi ranerne pengene de krever. Ranerne må gi rom for dialog under et ran.

7. Leiesoldater: Om du skal kjempe for en faction i krig, må du bli medlem av factionen du skal kjempe for; ingen unnskyldninger.

8. "Metagaming": Du har ikke lov til å bruke informasjon du fikk tak i ut av karakteren som i-karakter informasjon. For exempel, om noen forteller deg at "Peter" drepte han, gjennom TeamSpeak, vil ikke dette si at karakteren din vet dette. Din karakter vet bare ting du har funnet ut in-game.
Du har lov til å bruke de flytende navnene over hodene på spillerne til å identifisere andre karakterer i spillet, så lenge karakteren din vet hvem han er, enten gjennom å identifisere han selv eller å få en beskrivelse.

9. Støtende Oppførsel: Om du har en støtende oppførsel i spillet, vil dette bli håndtert av en administrator. Vær respektfull mot andre spillere.

10. Missbruking av Bugs: Missbruking av bugs, eller "Glitching", er ikke lov. Selv om du finner en bug, betyr ikke dette at du trenger å missbruke den til din egen vinning.

Finnish
Randomaus:
Tarkoittaa kenen tahansa tappamista ilman aiheellista roolipeluusyytä, mikä on kielletty. Esim. ''Hän katsoi minua hauskasti'' ei oikeuta sinua tappamaan ketään. Siihen tarvitaan pätevämpi syy, kuten yksinkertainen ryöstöyritys tai kaverin auttaminen hädässä (joka pyysi apuasi pelin sisäisesti.)

Raidaus (ryöstöretki)
Ainoastaan linnojen ryöstö on sallittua, kaupungeissa se on kielletty bannien uhalla. Jos suunnittelet ryöstöretkeä, aikeesi on ilmoitettava 3 kertaa ja kerrottava missä ja milloin ryöstöretki tapahtuu. Tämän jälkeen pitää odottaa vähintään 3 min. ennen kuin aloittaa.
''Ryöstöretken'' määritelmä: Tunkeutua linnaan tappaakseen ja ryöstääkseen kaikki siellä olevat ihmiset. Tämä sääntö ei koske joukkioiden (faction) välistä sodankäyntiä.

Kostaminen (NRR)(no revenge rule)
Kuoltuasi et saa etsiä käsiisi tai kostaa niille, jotka aiheuttivat kuolemasi.

Sodankäynti
Sodan julistaminen on sallittu yksinkertaisesta alueen laajentamisen syystä. Sodanjulistus pitää ilmoittaa näkyvästi 3 kertaa, ennen kuin mitään sotimista tapahtuu. Kummankin osapuolen pitää odottaa vähintään 3 minuuttia ennen kuin hyökkäävät.
Sota on hävitty, kun kaikki omat alueet on menetetty vihollisille ja joukkion johtaja on kuollut hävittyään.
Tämä koskee myös joukkioita joilla ei aluksi ole omaa reviiriä ja julistavat sodan toiselle joukkiolle, joilla on tai ei ole reviiriä. Kun joukkio menettää kaiken, pitää tehdä rauha.

Kun olet piirityksessä puolustajana, ja kuoltuasi et enää halua jatkaa taistelua, kannattaa erota factionista klikkaamalla f:ää puisessa commoner-kepissä, joita on joka linnassa. Uudelleenherättyäsi sinua ei voi satuttaa 10 sekunnin ajan pelimekaniikoiden vuoksi.

Salamurhaus
Henkilön, joka on värvännyt salamurhaajan, pitää sanoa ''Contract Given'' yhteischatissa. Värvätyn salamurhaajan täytyy ilmoittaa admineille admin chatissa - kuka hänet värväsi, ja kenet hän aikoo murhata. Salamurhaajan värväämiseen täytyy olla todellinen, pelinsisäinen syy. Salamurhauksen uhrilla on oikeus tietää, kuka värväsi murhaajan pelaajanulkoisen chatin (OOC) kautta.
Uhri ei saa kostaa murhaajalle teostaan, eli NRR(no revenge rule) pätee myös tässä.

Ryöstö ja verottaminen
Näitä summia ei saa ylittää ryöstettäessä tai veroittaessa:
2000 niiltä, joilla on metallinen panssari tai jokin parempi
1000 kaikilta muilta
Ryöstäjä saa vaatia jokaisen tavaran, joka on uhrin hallussa. Kärryjen ja muiden tavarankuljetusvälineiden ryöstäminen on myös sallittua. Jokainen voi ryöstää tai verottaa jokaista. Et saa tappaa ryöstön uhria, jos hän kykenee antamaan jotain (vaikkakin alittaa pyytämäsi summan.) Tee tilaa keskustelulle ryöstäessäsi.

Palkkasoturit
Jos aiot auttaa factionia heidän sodissaan palkkasoturina, pitää liittyä itse factioniin. Et voi auttaa factionia sodassa, jos et kuulu heihin, ellet sitten ole jossain toisessa factionissa joka on sodassa saman factionin kanssa.

Metagaming
Metagaming tarkoittaa pelaajanulkoisen tiedon käyttämistä (global -tai voicechatin kautta) pelinsisäisiin tarkoituksiin. Helppo esimerkki tästä on toisen pelaajan nimellä kutsumista, vaikka et tiedä hänen nimeään pelinsisäisesti. Toisten pelaajien tunnistaminen; sen jälkeen kun sinun hahmosi (et oikea sinä, vaan sinun pelihahmosi) on tutustunut johonkin henkilöön pelinsisäisesti, voit varmistaa hänen nimensä katsomalla ''nimilappua'' pään päällä. Esimerkkinä voidaan pitää henkilöä, joka on värvännyt sinut salamurhaajaksi, joka kertoo minkä näköinen ja niminen murhauksen kohde on, voit käyttää ''nimilappua'' varmistaaksesi että murhaat oikean henkilön.

loukkaava / hyökkäävä käytös
Käyttäytyminen, jonka admin on todentanut törkeäksi (haukkuminen OOC chatissa jne.), tullaan kohtelemaan asianmukaisesti. Jos tunnet, että sinua on rankaistu epäoikeudenmukaisesti tästä, postaa foorumeille.

Glitchaus
Vaikka mapissa tai modissa saattaisikin olla jokin ongelma tai bugi, se ei tarkoita sitä, että niitä saisi käyttää hyväksi. Tästä on mahdollista saada bannit.

-translated by Xplosion
 

Voldirs

Squire
Hildr, I already sent one to arendeke, we can take the things both from yours and my, which are better then another, but I didn't save my letter so, we need to wait, if you want to do so.
 

arendeke

Sergeant
Gimli a small thank you for helping the ppl that don't understand English very well would suffice
and i know my grammar is not that good but at least i do it for those ppl to get better in PW
 

Chocolate Donut

You gave me a idea, perhaps I could translate the rules to spanish people.

(I would, not Google Translator)  :shock:
 

Dante.

Reverse Fake ID
Grandmaster Knight
M&BWBWF&SNW
If people actually natively speak the language, then it will be good for you too translate. But please, leave Google Translate out of it.
 

Dark Blade

Knight
WBNW
I dont know where are from most part of admins but I think "nation admins" needed.United_PW is most popular server now and lot of people from different nations play there.
so Gimli you not realy right.yes, English is almost international language but main word - almost.

P.S.
Top 5 things which kill RP
1.Randomers+Reveng killers
2.Bad admins
3.Wrong rules
4.Admins
5.Rules
I dont want say nothing important and dont want "tell Truth to infidels".people!!!just not by word but in deed edit this top...peace.
 

Gimlistep

Knight
WBWF&S
Dark Blade said:
I dont know where are from most part of admins but I think "nation admins" needed.United_PW is most popular server now and lot of people from different nations play there.
so Gimli you not realy right.yes, English is almost international language but main word - almost.

P.S.
Top 5 things which kill RP
1.Randomers+Reveng killers
2.Bad admins
3.Wrong rules
4.Admins
5.Rules
I dont want say nothing important and dont want "tell Truth to infidels".people!!!just not by word but in deed edit this top...peace.

"Nation" admins? What is that? More players play it from a different country with a different native language, that is not an excuse for someone to become an admin with no proper English comprehension at all. English is not almost an international language, it IS an international language, that is why EVERY SINGLE school teaches it.

arendeke said:
Gimli a small thank you for helping the ppl that don't understand English very well would suffice
and i know my grammar is not that good but at least i do it for those ppl to get better in PW

I appreciate well-written support instead of fail English, especially from someone who is applying for an administrator position, also, you should notice, more aspects than your grammar aren't sufficient enough for being an admin.
 

Rasorath

Sergeant Knight
WB
Even though I doubt anyone will need this, I'll do it anyhow.

The rules translated into Norwegian:
1. Angrep Uten Grunn: Det å angripe noen uten grunn er strengt forbudt. Dårlige unnskyldninger som; "Han så rart på meg" er ikke gyldige. En grunn til å angripe en annen spiller kan være alt fra et ran, hvor den uheldige nekter å betale, eller å beskytte en venn. Her er det viktig å bruke hodet.

2. Raids: Du kan bare raide slott, ikke byer. Raids må bli annonsert 3 ganger i Global chatten, hvor du sier hvor og når du skal raide. Du må vente 3 minutter før angrepet starter, etter du har annonsert. Disse reglene gjelder ikke for factions som er i krig med hverandre.

3. Ingen Hevn Regelen (No Revenge Rule/NRR): Om du skulle være så uheldig å dø, er det strengt forbudt å gå tilbake til de som var involvert i din død.

4. Krig: Du har lov til å erklære krig på andre factions, selv om det er bare for å ta over fiendens eiendom, for eksempel slott eller byer. Du er nødt til å annonsere at du erklærer krig 3 ganger i Global chatten. Alle factions som er involvert må da vente 3 minutter før de går til angrep.
En krig er tapt når en faction har mistet allt av eiendom (Slott, byer etc.) og lederen uten eiendom har blitt drept i løpet av perioden han har vært uten eiendom. Så snart en faction har tapt må fred bli erklært.

Om du er i ett defensivt slag i et slott og du ønsker å ikke ta del i slaget, må du klikke F på staven lokaliset i alle slott og byer hvor du kan bli en Commoner igjen.

5. Leiemordere: Personen som leier morderen vil si "Contract given" i Global chatten. Leiemorderen vil da si hvem hyrte han, og hvem han skal drepe. For å leie en leiemorder, trenger du en ordentlig i karakter grunn. "Ingen Gevn Regelen" gjelder her også.

6. Ran: Du kan ikke kreve mer en dette under et ran:
2000 om du raner noen i metall rustning, eller bedre.
1000 for alle andre.
I et ran, kan raneren kreve en ting offeret har på seg, ranerne kan også kreve en hel Cart. Raneren kan ikke drepe offerent så lenge offeret kan gi ranerne noe, selv om offeret ikke har råd til å gi ranerne pengene de krever. Ranerne må gi rom for dialog under et ran.

7. Leiesoldater: Om du skal kjempe for en faction i krig, må du bli medlem av factionen du skal kjempe for; ingen unnskyldninger.

8. "Metagaming": Du har ikke lov til å bruke informasjon du fikk tak i ut av karakteren som i-karakter informasjon. For exempel, om noen forteller deg at "Peter" drepte han, gjennom TeamSpeak, vil ikke dette si at karakteren din vet dette. Din karakter vet bare ting du har funnet ut in-game.
Du har lov til å bruke de flytende navnene over hodene på spillerne til å identifisere andre karakterer i spillet, så lenge karakteren din vet hvem han er, enten gjennom å identifisere han selv eller å få en beskrivelse.

9. Støtende Oppførsel: Om du har en støtende oppførsel i spillet, vil dette bli håndtert av en administrator. Vær respektfull mot andre spillere.

10. Missbruking av Bugs: Missbruking av bugs, eller "Glitching", er ikke lov. Selv om du finner en bug, betyr ikke dette at du trenger å missbruke den til din egen vinning.
What a nice way to spend 20 minutes.


Also: Hey, guys, chill.
 

Dark_Hamlet

Master Knight
Rules. Translated from english to portuguese [Brazil, but they can be used by portugueses (PT) too]:
Regras. Traduzidas do inglês para o português [Brasil, mas podem ser usadas por portugueses (PT) também]:Randoming/Matar ou atacar alguém sem motivo:

Matar qualquer um, sem uma razão no jogo que justifique o ato, não é permitido. "Ele me olhou torto" não é justificativa para matar alguém. Uma razão que justifique pode ser qualquer coisa de (mas não limitado à) um simples roubo à proteger um amigo (que pediu ajuda dentro do jogo).

Raiding/Saquear:

Você pode apenas saquear castelos, não cidades. Saques precisam ser anunciados - 3 vezes no chat global - onde e quando você irá saquear (com um mínimo de 3 minutos entre o anúncio e o saque).
Definição de "Saquear": Ir até um castelo para matar TODOS que estiverem dentro. A regra de "Saquear" não se aplica à facções que estão em guerra umas com as outras.

No Revenge Rule NRR/Regra de não se vingar:

Ao morrer, você NÃO terá permissão de ir atrás daqueles envolvidos em sua morte.

War/Guerra:

Você tem permissão de declarar guerra pela simples razão de expansão territorial. A guerra precisa ser anunciada no chat global três vezes, antes que qualquer batalha ocorra. Ambas as facções devem esperar 3 minutos antes de atacar. Uma guerra é perdida quando todos os territórios da facção forem perdidos para o inimigo e o líder da facção derrotada ter morrido pelo menos uma vez depois de perder os territórios.
Isso inclui facções que começarem sem territórios e declararem guerra contra facções com (ou sem) castelo(s). Assim que uma facção é derrotada, ambos os participantes devem declarar paz.

Em um sítio, se você fizer parte da defesa e não quiser mais continuar a batalha depois que renascer, você precisa deixar sua facção apertando F no bastão dos civis (commoner pole), localizado em todos os castelos. Depois de renascer, você não pode ser ferido por 10 segundos, por causa das mecânicas do jogo.

Assassination/Assassinato:

O credor do contrato (a pessoa que contratou o serviço) dirá "Contrato dado" no chat global. O assassino irá, então, informar os administradores - usando o chat de administrador - quem o contratou e quem ele foi contratado para matar. Quando contratar um assassino, você precisa de um motivo no jogo para fazê-lo. A vítima de um assassinato tem o direito de saber quem contratou o assassino, por meio de uma conversa fora do personagem. A regra de não se vingar aplica-se aqui também.

Robbing and Taxing/Roubando e Tributando:

Você não pode exigir nada mais do que isto, enquanto estiver roubando/tributando:

2.000 para qualquer um com armadura de metal ou acima.
1.000 para qualquer outro.

Um ladrão pode exigir um único item que a vítima possui ou pode exigir uma carroça (cart). Qualquer um pode roubar/tributar qualquer. Você não pode matar uma pessoa, enquanto roubando, se a vítima está cooperando, mesmo que ela não possa pagar o valor máximo, que está na lista. Você precisa dar espaço ao diálogo, quando estiver roubando.

Mercenaries/Mercenários:

Quando você for lutar por uma facção, como mercenário, você deve se unir à facção. Você não pode ajudar uma facção em guerra, se você não fizer parte da facção, a menos que você esteja numa outra facção que também possui o mesmo inimigo.

Metagaming/Jogar fora do personagem:

O ato de se jogar fora do personagem é usar informações fora do personagem (Ex.: chat global ou servidor de voz/TS) para influenciar ações dentro do personagem. Um exemplo simples disso é chamar alguém pelo nome, quando você não o conhece dentro do personagem. Quando o assunto é identificar pessoas; enquanto seu personagem (seu personagem, não você) souber quem alguém é, tanto por identificá-lo(a) você mesmo quanto por receber uma descrição, você pode usar os rótulos de nome (a barra acima do jogador) para confirmar quem a pessoa é, como uma informação fora do personagem. Um exemplo disso é ao receber a descrição de uma vítima, como assassino; dessa forma, seu personagem sabe quem é a pessoa que ele irá matar e como ela se parece, então você poderá usar os rótulos de nome para ter certeza de que você não está matando a pessoa errada.

Offensive Behavior/Comportamento ofensivo:

Qualquer comportamento que é considerado ofensivo por um administrador (desrespeito no chat fora de personagem, etc.) será tratado apropriadamente. Se você sentir que foi punido injustamente por desrespeito, faça um tópico no fórum.

Glitching/Abuso de falhas do jogo:

Apesar de que possa haver problemas com o jogo ou o mapa, isso não significa que uma pessoa tem permissão de usar esses problemas para sua vantagem. Isso é considerado um abuso das falhas do jogo, sendo uma ofensa passível de banimento.
 

Suspicous Pilgrim

Grandmaster Knight
Gimlistep said:
arendeke said:
If you now a language that i should add plz tell it

You honestly want to show commitment and interest in becoming an admin with that kind of English?


Don't be an *******, Gimli. If anything, he should because of the large percentage of European players who don't know good English that break the rules.
 

MrLyle

Squire
Translation into german.

Jemanden töten ohne einen gerechtfertigten Grund ist nicht gestattet. „Er hat mich komsich angeschaut“ ist keine Rechtfertigung ihn zu töten. Ein berechtigter Grund kann zum Beispiel sein: das Beschützen eines Freundes (welcher Sie um Hilfe im Localen Chat bat).

Sie können nur Burgen/Schlösser/Lager etc. überfallen, keine Städte. Ein Überfall muss im Globalen Chat 3mal angekündigt werden – Informationen wie: Wo? und Wann?, sind anzugeben.
Nach der Ankündigung müssen Sie 3 Minuten warten bevor Sie Ihren angekündigten Raubzug starten.
Definition von „Rading“: Jeden innerhalb der Burg töten. Diese Regel trifft nicht auf Fraktionen im Krieg zu.

Es ist nicht erlaubt jemanden zu töten der Sie kurz zuvor tötete.

Es ist gestattet Krieg zu erklären aus dem Grund der territorialen Ausbreitung. Der Krieg muss 3mal im globalen Chat angekündigt werden, vor jeglicher Kriegshandlung. Jede Fraktion hat danach 3 Minuten zu warten bevor es zum Angriff kommen kann. Ein Krieg gilt als verloren wenn, jede(s) Burg/Territorium an den Gegner verloren ist und der König einmal gestorben ist.
Das gilt auch für Fraktionen die ohne eine Burg starten und einen Krieg an eine andere Fraktion (mit oder ohne) Burg erklären. Wenn eine der Fraktionen den König und alles Land verloren haben, muss der Frieden wiederhergestellt werden.

Wenn Sie im Fall einer Belagerung als Verteidiger nicht mehr teilhaben wollen, am Geschehen der Belagerung, müssen Sie nachdem Sie 'wiederbelebt' wurden an einem „Bürger Pfahl“ kurz F tippen. Diese sind in jeder Burg zufinden.

Die Person, die einen Assassinen (Auftrags-Killer) anheuert, muss es im Globalen Chat mitteilen, mit: „Contract given.“ Der Assassine selbst muss dann die Administratoren darüber informieren wer sie angeheuert hat und wenn sie töten sollen. Wenn sie eine Assassinen anwerben um jemanden aus dem Weg zu räumen, dann brauchen sie einen gerechtfertigten Grund. Das Opfer hat das Recht zu erfahren wer die Assassinen beauftragt hat. Die NRR (No Revenge Rule) gilt ebenfalls in diesem Fall.

Sie können NIE mehr verlangen als:

2000 für jeden in Rüstung.
1000 für alle anderen.

Der Räuber kann jeden Gegenstand den das Opfer trägt verlangen oder einen Wagen/Karren.
Jeder kann jeden berauben. Sie können die Person nicht töten wenn sie ihnen etwas gibt, sei es weniger als das auf der Liste (siehe oben). Es muss Raum für einen Dialog geschaffen werden.

Wenn sie für eine Fraktion, als ein Söldner, kämpfen wollen dannn müssen Sie dieser Fraktion beitreten. Es ist nicht erlaubt einer Fraktion zu helfen wenn Sie nicht dieser angehören.

Metagaming ist Informationen out of charactar zu nutzen (wie Global Chat oder  Voice Chat). Ein Beispiel dafür ist jemanden bei seinem Namen zu rufen, aber man ihn eigentlich in-character nicht kennt. Wenn es zur Identifizierung zum Beispiel von Freunden in-character kommen sollte ist es erlaubt die Namen Kennzeichung zu aktivieren. Ein Beispiel dafür ist die Assassination, um sicher zugehen das man nicht die falsche Person tötet. Allerdings sollte auch hier Raum für ein Rollenspiel sein.

Jedes Benehmen/Verhalten das von einem Administrator als unpassen und nicht respektabel errachtet wird, wird dementsprechend behandelt. Wenn Sie glauben Sie seinen nicht rechtens bestraft worden, melden sie es in diesem Forum.

Obgleich die Karte, auf der sie spielen, Probleme oder Bugs aufweißt ist es Ihnen nicht gestattet diese zu Ihrem Vorteil auszunutzen. Das nennt man „glitching“ und könnte mit dem Ban geahndet werden.
 

Eragon91

Banned
Att döda någon utan en berättigad "rollspels"-anledning kallas för "Randoming" och är ett regelbrott. "Han tittade konstigt på mig" är inte en anledning att döda. En legitim anledning kan vara från t.ex ett rån eller att försvara en lagkamrat (Gäller endast "riktiga" lag. Ifall du är en Commoner eller Outlaw, så måste du först förklara att du tänker assistera innan du attackerar.)

Man får endast göra räder mot borgar, inte städer. Räder måste förklaras i den globala chatten (T) minst 3 minuter innan själva angreppet, tillsammans med platsen där räden kommer att äga run.
Per definition så är en räd att gå in i ett område och döda alla. Denna regeln gäller inte lag som ligger i krig.
Ifall du dör så får du ej söka upp personer som var inblandade i din död, med uppsåt att hämnas.
Du får lov att förklara krig med den enkla anledningen att du vill utöka ditt territorium. Kriget måste utropas 3 gånger i den globala chatten innan några stridigheter inleds. Båda lagen måste vänta 3 minuter efter förklaringen innan de angriper.

Ett krig är förlorat då ett lag har mist allt sitt territorium, samt att deras kung har dött efter det sista fästet fallit.
Detta gäller även lag som saknar territorium då kriget inleds.
Då kriget vunnits/förlorats, så skall bägge lag förklara fred.

Ifall du, som försvarare, i en belägring inte vill fortsätta strida, så finns det "Commoner Poles" i form av trästavar utplacerade. Tryck F snabbt på en sådan för att lämna ditt lag och fly från området.

Spelet är designat för att ge dig 10 sekunders odödlighet efter att du återupplivats. Använd dessa för att försätta dig i säkerhet.
Ifall du anlitar en lönnmördare så måste du säga "Contract Given" i den globala chatten. Lönnmördaren skall därefter informera administratörerna via Admin-chatten, vem de är anlitade av samt vem de skall döda. Ifall du anlitar en lönnmördare så måste du ha en legitim rollspels anledning för detta.
Offret för lönnmördaren har efteråt rätt att veta vem som gav ut kontraktet. Anti-Hämnd-Regeln gäller även här..
Du får inte kräva mer än detta då du rånar eller beskattar spelare:
2000 för alla med rustningar av metall.
1000 för alla andra.
En rånare kan även kräva ett enda föremål som offret har i sin ägo, eller en vagn. Vem som hels kan råna/beskatta vilken annan som helst. Du får inte döda personen du rånar ifall han kan erbjuda dig någonting istället, även om föremålet har mindre värde än det du kräver.
Du måste lämna rum för dialog när du rånar.
Ifall du tänker slåss som legosoldat i ett lag, så måste du gå med i det laget du tänker assistera. Du får inte strida i ett krig ifall du inte är en medlem i ett av lagen som kriget står mellan. Dock så är det självklart tillåtet att assistera ett annat lag, ifall ni båda ligger i krig med samma motståndare.
Så kallad "Metagaming", innebär att man använder sig av icke-rollspels information (t.ex den globala chatten, eller att veta en persons namn genom att titta på den svävande markören) för att påverka rollspel. När det gäller att identifiera andra spelare, så länge som din gubbe vet vem någon är, t.ex genom att få en beskrivning av personen, så får du lov att använda namnmarkörerna för att vara säker.

Ett exempel på detta är att som lönnmördare få en beskrivning av sitt mål, och sedan använda namnskyltarna för att försäkra sig om att man träffar rätt.

Metagaming regeln gäller inte lag som ligger i krig, men inte använder några markörer för att visa sin tillhörighet. Du får alltså använda markören för att veta vem din motståndare är.
Allt beteende som kan anses kränkande av en administratör kan bli bestraffat. Ifall du känner att du fått tt felaktigt straff så bör du rapportera detta här på forumen, i den korrekta tråden.
Trots att det kan finnas buggar med de olika banorna, som kan användas till din fördel, så betyder detta inte att de får användas. Ifall du använder en bug för att göra något som uppenbart inte är tillåtet, så kan du bli utkastad från servern permanent.

You should post the "authors" of each translation, in case someone have any further question.

Also, a French translation to the Raiding, War, Robbing, Assassination, Mercenary and Revenge rule:

istockphoto_7857848-surrender.jpg
 
Top Bottom