[SNL1] Information, rules and applications [Old Thread]

Users who are viewing this thread

Status
Not open for further replies.

Shatun

Knight
11233afc8ac4.png

Information:
The aim of the tournament is to unite Slavic clans in one league to have a regular clanwars. The SNL (Slavic Native League) is similar to WNL (Warband Native League) but its smaller and held simpler than the WNL. We hope young Slavic clans will join us. :wink:
f70c34ccfb85.png


Player Rules
 • Players may only play for one team.
 • Players must not be abusive to others or create any kind of aggravation towards others during the match or inside the tournament. This will not go unpunished if this occurs.


Match Rules
 • Combat Speed: Medium, Friendly Fire %100, Round Time: 300 sec, Game Type: Battle, Re-spawn time: 8 sec, Gold: All set to %100, Camera: team member’s view.
 • Matches will be 16 rounds as 2 maps. For each maps 8 rounds will played. After 4 rounds spawns and factions will be switched.
 • Round Draws count. Do not replay these rounds.
 • Team size is a minimum of 8v8 but if both clans agreed player size can be increase but can’t be any lower than an 8v8. A clan that can only field 7 must play the match, the other clan is expected to continue with 8 players. Any clan that fields 6 or less players will be penalised.
 • You have 15 minutes to gather your players on a server and begin the match.


Maps and factions:

Closed Maps
1 - Nord Town
2 - Port Assault
3 - San'di'boush
4 - Vendetta
5 - Village

Open Maps
1 - Field by the River
2 - Frosty Battle
3 - Reveran Village
4 - Ruins
5 - Snowy Village

1 - Vaegirs
2 - Swadia
3 - Rhodoks
4 - Sarranids
5 - NordsLeague rules
 • Matches will be as league format. Participated clans will be selected with draw election between them and matches will be played between deadlines.
 • If teams don’t play the match till deadline ends, for both teams will be given -1 points. Only in certain(very extreme) situations may you postpone. Contact an event admin and they will decide what will happen.
 • League is divided into 2 groups of 8 clans.Then 4 clans of each group go to the playoffs.
 • team which win play-off final will be titled "champions".
 • The winning team will receive 3 points , the losing team 0 points and for draws 1 point will be given to both teams.
 • Each match will include 1 Open and 1 Closed map.
 • A clans position in the league will be decided firstly by points, followed by round difference, followed by rounds won.
 • If there is the unlikely event of a tie for a position. Then a play-off match will take place.
 • The matches will be played on the Nations Cup servers, WNL servers or your own Clan server.Applications
Use the form below and post in this topic:
Team Name:
Team Tag:
Team banner:
Team roster(with players id):
Where is your team based?(country):
Please provide contact details (Steam and Taleworlds forum accounts) of 2 active representatives for your team:
Is your team capable of fielding a 8 player team on a weekly basis:
Have you read the rules and do you agree, on behalf of your team, to abide by the rules of the competition throughout the cycle?:

Информация:
Главная цель турнира собрать славянские кланы для проведения регулярных кланваров между собой .SNL похожа на WNL но она меньше и проще. Я надеюсь молодые славянские кланы вступят к нам в лигу :wink:


Правила для игроков


 • Игроки должны играть только за одну команду
 • Игроки не должны обижать других или провоцировать межнациональную рознь. Это не останется безнаказанным


Правила матчей
 • Combat Speed: Medium, Friendly Fire %100, Round Time: 300 sec, Game Type: Battle, Re-spawn time: 8 sec, Gold: All set to %100, Camera: team member’s view
 • Матч состоит из 16 раундов и 2 карт. После 4 раундов кланы меняются респами и фракциями
 • Ничьи не переигрываются
 • минимальное количество игроков 8v8 но можно и больше если кланы договорятся между собой. Клан у которого во время КВ только 7 бойцов- будет сражаться против 8. Любой клан который будет иметь 6 и меньше игроков во время КВ будет наказан штрафными раундами или ТП
 • У вас есть 15 минут чтобы прийти на сервер либо вам будет засчитано ТП

Карты и фракции:


Закрытые карты
1 - Nord Town
2 - Port Assault
3 - San'di'boush
4 - Vendetta
5 - Village

Открытые карты
1 - Field by the River
2 - Frosty Battle
3 - Reveran Village
4 - Ruins
5 - Snowy Village

1 - Vaegirs
2 - Swadia
3 - Rhodoks
4 - Sarranids
5 - Nords

Правила лиги

 • Если команды не сыграют матч до дедлайна они получат по -1 очку. Только в экстренных случаях можно избежать потерю очков для этого свяжитесь с орг.турнира
 • Конец турнира наступит после того как все сыграют свои матчи
 • Команда которая по окончанию сезона займет 1 место станет чемпионом
 • Победитель матча получает 3 очка , Проигравший 0 очков and Если ничья то кланы получают по 1 очку
 • Каждый матч состоит из 1 открытой карты и 1 закрытой
 • Позиция клана в турнирной таблице зависит от кол-ва набранных очков и выигранных раундов
 • Если будут споры по поводу турнирного положения (призовые места) команд то будут сыграны плей-офф матчи


Заявки на вступление
Заполните анкету ниже,и оставте пост в этой теме :
Название клана:
Тэг клана:
Флаг клана:
Состав(с id):
С какой вы страны?(country):
Контакты двух представителей вашего клана (Steam и Taleworlds):
Способен ли ваш клан выставить 8 игроков на кланвар:
Вы прочитали правила и согласны с ними?:

Informacja:
Celem turnieju jest zjednoczenie słowiańskich klanów w jednej lidze przy regularnych bitwach. SNL jest zbudowany na podobnej zasadzie jak WNL jednak jest mniejszy i odbywa się nieco prościej aniżeli WNL. Mam nadzieję, że młode, słowiańskie klany również dołączą do turnieju.


Zasady dot. graczy

 • Każdy gracz może grać wyłącznie dla jednej drużyny
 • Gracze nie mogą być obelżywi wobec innych. Wszelkie przejawy złych zachowań podczas meczów i ustalaniu terminów nie pozostaną bez kary

Zasady meczowe
 • Prędkość walki: Średnia, Friendly Fire 100%, Czas rundy: 300 sec, Typ gry: Battle, Re-spawn time: 8 sec, Gold: Wszystko na 100%, Camera: widok gracza z drużyny
 • Mecze składają się z 16 rund na dwóch mapach. Na każdej mapie rozgrywanych jest 8 rund, po 4 rundach spawny i frakcje zostają zamienione
 • Remisy są wliczane do wyniku i niepowtarzane
 • Format bitwy to 8vs8, jednak za zgodą obu klanów może zostać to podwyższone, lecz nigdy nie obniżone. Jeśli klan może wystawić tylko 7 graczy, musi grać mecz. Jeśli wystawi 6 lub mniej - zostaje zasądzony walkower
 • Drużyny mają 15 minut na zorganizowanie swoich graczy na serwerze i rozpoczęcie meczu

Mapy i frakcje:

Mapy zamknięte
1 - Nord Town
2 - Port Assault
3 - San'di'boush
4 - Vendetta
5 - Village

Mapy otwarte
1 - Field by the River
2 - Frosty Battle
3 - Reveran Village
4 - Ruins
5 - Snowy Village

Frakcje - wszystkie za wyjątkiem Khergitów.

Zasady ligowe
 • Mecze rozgrywane są w formacie ligowym. Uczestniczące klany zostaną wybrane do meczy w losowaniu, a mecze będą rozgrywane w określonych ramach czasowych
 • Jeśli drużyny nie zagrają w terminie, obie otrzymują -1 punkt. Tylko w szczególnych i bardzo rzadkich sytuacjach możliwe jest przedłużenie terminu. W sytuacji kryzysowej administrator ligi zdecyduje co ma nastąpić
 • Drużyna zwycięska otrzymuje 3 punkty, przegrana drużyna - 0. W przypadku remisu drużyny dzielą się po 1 punkcie
 • Każdy mecz składa się z jednej otwartej i zamkniętej mapy
 • Kiedy wszystkie klany rozegrają wszystkie swoje mecze pozycje w lidze zostają ustalone
 • Najlepsza drużyna otrzymuje tytuł (w oryginale "champions") mistrzów/czempionów
 • Pozycja w lidze w pierwszej kolejności zależy od ilości punktów, następnie od bilansu rund, a następnie od liczby rund wygranych
 • W przypadku sytuacji problematycznej zostanie rozegrany dodatkowy mecz o dane miejsce w lidze

Zapisy
Prosimy użyć formy poniżej, wypełniając luki i wysłać wiadomość w tym temacie:
Nazwa drużyny:
Tag:
Banner drużyny:
Skład(id):
Kraj:
Kontakt do dwóch przedstawicieli drużyny:
Czy Wasza drużyna jest zdolna wystawić 8 graczy w cotygodniowych rozgrywkach:
Czy przeczytałeś zasady i się z nimi zgadzasz? Zobowiązujesz się do ich przestrzegania w imieniu drużyny?

Інформація:
Головна ціль нашого турніру – зібрати слов’янські клани для проведення регулярних клан варів між собою. SNL подібна до WNL але вона менша і простіша. Я сподіваюсь, що молоді слов’янські клани вступлять до нас в лігу :wink:


Правила для гравців


 • Гравці зобов’язані грати тільки за одну команду
 • Гравці не мають ображати інших гравців та провокувати міжнаціональну ворожнечу. Це не залишиться безкарним.


Правила матчів
 • Combat Speed: Medium, Friendly Fire %100, Round Time: 300 sec, Game Type: Battle, Re-spawn time: 8 sec, Gold: All set to %100, Camera: team member’s view
 • Матч складається з 16 раундів та 2 мап. Після 4 раундів клани змінюються респами та фракціями
 • Нічиї не переграються
 • Мінімальна кількість гравців 8v8 але можна і більше  якщо клани домовляться між собою. Клан у котрого під час КВ  тільки 7 бійців – буде битись проти 8. Будь-який клан, що матиме 6 і менше гравців під час КВ буде покараний штрафними раундами чи ТП
 • Ви маєте лише 15 хвилин щоб прийти на сервер інакше вам буде зарахована ТП

Мапи і фракції:


Закриті мапи
1 - Nord Town
2 - Port Assault
3 - San'di'boush
4 - Vendetta
5 - Village

Відкриті мапи
1 - Field by the River
2 - Frosty Battle
3 - Reveran Village
4 - Ruins
5 - Snowy Village

1 - Vaegirs
2 - Swadia
3 - Rhodoks
4 - Sarranids
5 - Nords

Правила ліги

 • Якщо команди не зіграють матч до дедлайну то вони отримають  по -1 балу. Тільки у надзвичайних випадках дозволяється уникнути втрати балів, для цього потрібно зв’язатись з орг. турніру
 • Закінчиться турнір лише після того як всі зіграються свої матчі
 • Команда, що по закінченню сезону займе 1 місце стає чемпіоном
 • Переможець матчу отримує 3 бали, переможений  0 балів, у випадку нічиї клани отримують по 1 балу
 • Кожен матч складається з 1 відкритої мапи і 1 закритої
 • Позиція клану в турнірній таблиці залежить від набраних балів і виграних раундів
 • Якщо виникнуть суперечки з приводу турнірного положення (призові місця) команд то будуть зіграні матчі плей-офф


Заяви на вступ
Заповніть анкету нижче, і залиште пості в цій темі :
Назва клану:
Тег клану:
Прапор клану:
Склад (з id):
З якої ви країни?(country):
Контакти двох представників вашого клану (Steam и Taleworlds):
Чи здатний ваш клан виставити 8 гравців на кланвар?:
Ви прочитали правила і погоджуєтесь з ними?:
 
As I said on Steam Our team will join this league.
Team Name:Berserker Centurio
Team Tag:_of_Berserker/BC_
Team banner:I will ad it later:smile:
Team roster(with players id):
Apocalyps_of_Berserker ID: 712289
SzYcHa_oF_Berserker  ID: 1122833
ShavWRS_Of_Berserker  ID: 1406015
Giermek_of_Berserker  ID: 1106852
The_Witcher_of_Berserker  ID: 659851
Vfel_of_Berserker  ID: 713752
Rayen_of_Berserker  ID: 1130629
Marian_Pizdooki_of_Berserker  ID: 84346
Malboro_of_Berserker  ID: 1185241
Koninsiu_of_Berserker  ID: 1041249
Osama_of_Berserker  ID: 1001376
Predi_of_Berserker  ID: 70399
KamilosPL_of_Berserker  ID: 1075165
Kiwaczow_of_Berserker  ID: 45610
CYBORG_of_Berserker  ID: 663415
Michalp12_of_Berserker  ID: 1088561
Frugo_Of_Berserker  ID: 1104271
BC_Hesoyam  ID: 199057
I will add more later :smile:
Where is your team based?(country):razz:oland
Please provide contact details (Steam and Taleworlds forum accounts) of 2 active representatives for your team:Apocalyps Steam: komp1luki1/nubis2005, Giermek Steam: oOGiermekOo
Is your team capable of fielding a 8 player team on a weekly basis:Yep...
Have you read the rules and do you agree, on behalf of your team, to abide by the rules of the competition throughout the cycle?: Yep...
 

Heroes_Grifon

Knight at Arms
Team Name: Heroes
Team Tag:Heroes_
Team banner:
9e7e82a69d5a.jpg
c11a3e0d4eea.jpg
Team roster(with players id):will add later
Where is your team based?(country): Russia
Please provide contact details (Steam and Taleworlds forum accounts) of 2 active representatives for your team:TW:Heroes_Grifon, Steam: rest21300,one more add later.
Is your team capable of fielding a 8 player team on a weekly basis: Yes
Have you read the rules and do you agree, on behalf of your team, to abide by the rules of the competition throughout the cycle?:Yes
 
Team Name: Kharakternyky
Team Tag: KHR
Team banner:
5bff036b0af7.png
766ccd3ba9f3.png
Team roster(with players id):
KHR_Volshen ID : 470141
KHR_Frost ID: 722703
KHR_Garret_tenb ID: 370515
KHR_kho_Chornyi_Voron ID: 1106349
KHR_Doomers  ID: 1085326
KHR_Haydamak ID: 365927
KHR_Rostik ID: 45668
KHR_Mazepa  ID: 367272
KHR_Cross ID: 378633
KHR_Golovastik ID: 348197
KHR_AlmeRka ID: 379096
KHR_AE_Crusader ID: 329082
KHR_Waterfront ID: 377374
KHR_vSaDniK ID: 691396
KHR_Aztec ID: 1154333
Where is your team based?(country): Ukraine
Please provide contact details (Steam and Taleworlds forum accounts) of 2 active representatives for your team:
Chornyi_Voron, Shatun | Steam
Chornyi_Voron, Shatun | Taleworlds
Is your team capable of fielding a 8 player team on a weekly basis: Yes
Have you read the rules and do you agree, on behalf of your team, to abide by the rules of the competition throughout the cycle?: Yes
 

sMerFo

Recruit
Team Name: Polish Eagles
Team Tag: PE
Team banner:
344v32c.png

Team roster(with players id):
PE_Warhammer_oF_KoH - 713997
PE_sMerFo_15  - 48617
PE_Araneus - 64574
PE_Blackhawk  - 95125
PE_kociskoklakier - 141924
PE_lovca  - 1032711
PE_PanoramiX  - 1096766
PE_PriNce17 - 1115252
PE_Korniszon  996405
PE_Blade  - 1070170
PE_Teblar  -719687
PE_Venum 1088048
PE_Zemaitis 122567
PE_Fasola 1031412
PE_Ceriox - 1039503
PE_Sylwester - 985412
PE_Larvell - 1314217
PE_UrbanWarrior - 1082485
Where is your team based?(country): Poland
Please provide contact details (Steam and Taleworlds forum accounts) of 2 active representatives for your team:
TW: http://forums.taleworlds.com/index.php?action=profile Steam: http://steamcommunity.com/id/konradkodi2637
TW: http://forums.taleworlds.com/index.php?action=profile;u=153496 Steam: http://steamcommunity.com/profiles/76561198027528474
Is your team capable of fielding a 8 player team on a weekly basis: Yes
Have you read the rules and do you agree, on behalf of your team, to abide by the rules of the competition throughout the cycle?: Yes
 

Gerard_de_reinee

Sergeant Knight
WBWF&S
Team Name: Saracens Clan
Team Tag: SaRRacen_
Team banner: soon
Team roster(with players id): soon
Where is your team based?(country): Poland
Please provide contact details (Steam and Taleworlds forum accounts) of 2 active representatives for your team: CarpeDiem - polewacz101 ; soon more
Is your team capable of fielding a 8 player team on a weekly basis: Yes
Have you read the rules and do you agree, on behalf of your team, to abide by the rules of the competition throughout the cycle?: Yes

Post's going to be edited soon, as I didn't give the full info.
 

JacekAS

Recruit
Team Name: Bloody Angels
Team Tag: BA_Nick
Team banner:
cotamw.jpg

am roster(with players id):
BA_JacekAS - 1087830
BA_PandaPL
BA_MariuszTemplariusz
BA_Johny
BA_MrSznycel
BA_Pierdoła
BA_Montry
BA_Harald
BA_Jerry
BA_Draco
BA_Skrzetuski
BA_Radon
BA_Mitsurugi
BA_PolishHussar
BA_Krzywonos
BA_Cześnik
BA_KamiL
Will add later
Where is your team based?(country): Poland
Please provide contact details (Steam and Taleworlds forum accounts) of 2 active representatives for your team:
JacekAS: TW: http://forums.taleworlds.com/index.php?action=profile; Steam: http://steamcommunity.com/profiles/76561198053993014
PandaPL: Steam: http://steamcommunity.com/profiles/76561198062193174
MariuszTemplariusz: Steam: http://steamcommunity.com/profiles/76561198029183398
Is your team capable of fielding a 8 player team on a weekly basis: Yes
Have you read the rules and do you agree, on behalf of your team, to abide by the rules of the competition throughout the cycle?: Yes
 

cichoszek

Recruit
Nazwa drużyny:Armia Koronna
Tag:AK
Banner drużyny:
images

Skład(id):
Ramage - 198910
AK_Arkebuzer - 96787
AK_Cichoszek - 512092
AK_Cichochlopek - 1266972
AK_Szubert - 1082510
AK_Dominos - 1021557
AK_Dramat - 1136745
AK_Gyto - 1238375
AK_Juras - 198769
AK_Kasztan - 19446
AK_Konrad - 16178
AK_Mieszko - 1077195
AK_IvE - 13084
AK_Nikodemus - 16888
AK_Pitagoras - 1272272
AK_Twiniu - 85935
AK_ZAGLOBA - 26581
AK_Noldor - 1249689
AK_Zuter - 1260518
AK_Garond - 198562
AK_Marat-
Kraj:razz:oland
Kontakt do dwóch przedstawicieli drużyny: Steam Cichoszek Steam Nesquik89
Czy Wasza drużyna jest zdolna wystawić 8 graczy w cotygodniowych rozgrywkach: YES
Czy przeczytałeś zasady i się z nimi zgadzasz? Zobowiązujesz się do ich przestrzegania w imieniu drużyny? YES
 

Shanty

Recruit
Team Name: Rome
Team Tag: of_Rome
Team banner:
aac8ax.png

Team roster(with players id):
Shanty_of_Rome 1309157
Adziu_of_Rome 1078494
Odi_of_Rome 86455
Pan_Wiertarka_of_Rome 992823
Kunegunda_Szymek 146699
MaTias_of_Rome 1081170
HeniekHusarz_of_Rome 716069
Rapton_of_Rome
Budziq_of_Rome 511777
Chojnasiu_of_Rome
Drago_of_Rome 93885
Gimli_of_Rome 709085
Kirkes_of_Rome 1034697
Kolesław_of_Rome 1036644
Innos_of_Rome 714481
Wojwaj
Kubacki
IcePreeZee
VoltronPL
Will add later
Where is your team based?(country): Poland
Please provide contact details (Steam and Taleworlds forum accounts) of 2 active representatives for your team:
Shanty(on taleworlds) shanty95(steam) Adziu(steam)
Is your team capable of fielding a 8 player team on a weekly basis: Yes
Have you read the rules and do you agree, on behalf of your team, to abide by the rules of the competition throughout the cycle?: Yes
 

Wrona

Sergeant
WB
Team Name: Warsong Clan
Team Tag: WSC
Team banner:
scaled.php

Team roster(with players id):

WSC_WarCrow - 647842
WSC_Njunja - 96281
WSC_Pecus - 1017972
WSC_Beelzeboss - 704296
WSC_Nihasa - 711110
WSC_Buccaneer - 198602
WSC_Turek - 659306
WSC_Arya - 647842
WSC_Argoren - 198943
WSC_Gzywa - 383101
WSC_Arthasan - 43176
WSC_Jaqen_Hard - 383595

Where is your team based?(country): Poland
Please provide contact details (Steam and Taleworlds forum accounts) of 2 active representatives for your team:  WarCrow Talewords Steam ; Njunja  Talewords Steam
Is your team capable of fielding a 8 player team on a weekly basis: yes
Have you read the rules and do you agree, on behalf of your team, to abide by the rules of the competition throughout the cycle?:  yes
 

relaXcz

Banned
WBNW
Team Name: Bohemian Guard
Team Tag: Bohemian
Team banner:
bannerBoh_final2.png
Team roster(with players id): I will add in a next days
Where is your team based?(country): Czech Republic
Please provide contact details (Steam and Taleworlds forum accounts) of 2 active representatives for your team:
Thunderon (Steam) relaX (otticek - steam) Is your team capable of fielding a 8 player team on a weekly basis: Yes
Have you read the rules and do you agree, on behalf of your team, to abide by the rules of the competition throughout the cycle?: Yes
 

Aharo

Squire
Team Name: Kingdom oF Heaven
Team Tag: _oF_KoH
Team banner:
La088.png

Team roster(with players id): Later
Where is your team based?(country): Poland
Please provide contact details (Steam and Taleworlds forum accounts) of 2 active representatives for your team:
TaleWorlds: Aharo Steam: Achilles2121
Is your team capable of fielding a 8 player team on a weekly basis: Yes
Have you read the rules and do you agree, on behalf of your team, to abide by the rules of the competition throughout the cycle?: Yes
 

HawksPL

Recruit
Nazwa drużyny: United Poland
Tag Team: UP
banner Team:
3weguWZ.png
roster Team (z id gracza): Gdzie jest twój zespół opiera się (kraj): Poland
Proszę podać dane kontaktowe (Para i rachunki Taleworlds forum) 2 aktywnych przedstawicieli dla zespołu: Steam: Hawks8PL , JulaPL
Czy Twój zespół zdolny z fielding 8 drużynę gracza na raz w tygodniu: Yes
Czy przeczytałeś regulamin i zgadzasz się, w imieniu swojego zespołu, aby przestrzegać zasad konkursu w trakcie cyklu?: Yes
 
Status
Not open for further replies.
Top Bottom