Siyasi İdeoloji ve Gündem Tartışma

Cumhurbaşkanı Adayım

  • Recep Tayyip Erdoğan

  • Muharrem İnce

  • Kemal Kılıçdaroğlu

  • Sinan Oğan


Results are only viewable after voting.

Users who are viewing this thread

YusufPasha

Knight at Arms
WF&SWBNW
Bu konuda temel siyasi ideolojiler ve siyasi gündem hakkında tartışma olucak forumda tam olarak böyle bir konu yok o yüzden ben açayım dedim. Bir kaç ideolojiyi ansiklopedik olarak listeleyeceğim. Gündem konularınıda kendi aranızda başlatıp konuşabilirsiniz

Milliyetçilik, ulusçuluk ya da nasyonalizm, kendilerini birleştiren dil, tarih veya kültür bağlarından bir üstyapı oluşturabilmiş sosyal birikimlerin adı olan millet veya ulus olarak tanımlanan bir topluluğun yaşama ve ilerleme ülküsünün toplumların ve insanlığın gelişmesini sağladığına inanan görüştür.

Komünizm, üretim araçlarının ortak mülkiyeti üzerine kurulu sınıfsız, parasız ve devletsiz bir toplumsal düzen ve bu düzenin kurulmasını amaçlayan toplumsal, siyasi ve ekonomik bir ideoloji ve harekettir.

Faşizm, ilk olarak I. Dünya Savaşı'nın ardından İtalya'da Benito Mussolini'nin önderliğinde ortaya çıkan, otoriter devlet üzerine kurulu bir radikal milliyetçi siyasi ideolojidir.

Nasyonal sosyalizm, (Milliyetçi sosyalizm, ulusal sosyalizm, milliyetçi toplumculuk ya da ulusal toplumculuk, Almanca: Nationalsozialismus), etnik milliyetçilik ile sosyalizmi birleştiren, ırkçı, anti-kapitalist, antisemitik ve anti-Marksist bir dünya görüşüdür.

Sosyalizm, sosyal ve ekonomik alanda toplumsal refahı devlet kararlarının getireceğini ve üretim araçlarının hakimiyetinin toplumlara ait olduğunu savunan, işçilerin yönetime katılmalarına ağırlık veren, özgür girişimi devletin ve sendikaların baskısı altında tutmaya çalışan, telkin ve propagandalarını eğitim, tarım ve vergi reformları üzerinde yoğunlaştıran ekonomik ve siyasi teori.

Liberalizm, bireysel özgürlük üzerine kurulan bir siyasal felsefe ya da dünya görüşüdür.

Monarşizm, bir hükümdarın üstün yetkilerle devlet başkanı olduğu yönetim biçimi olan monarşiyi savunan siyasal öğretidir. Bu siyasi öğretiyi savunan bireylere de monarşist denir.

İslamcılık ya da Siyasi İslam, İslam'ın kişisel hayat dışında sosyal ve politik alanlarda da yol gösterici kılınmasını hedefleyen "politik-ideolojik hareketler" olarak tanımlanmaktadır.

Anarşizm, (Antik Yunanca'da an "-sız, olumsuzluk eki" ve archos "yönetici" sözcüklerinden türetilmiştir, yöneticisiz anlamına gelir) toplumsal otoritenin, tahakkümün, erkin ve hiyerarşinin tüm biçimlerini bertaraf etmeyi savunan çeşitli politik felsefeleri ve toplumsal hareketleri tanımlayan sosyal bir terimdir.

Darwinizm, İngiliz doğa tarihçisi Charles Darwin`in doğal seçilim yoluyla evrim kuramı. Darwinizm tartışması genellikle doğal seleksiyonun sağladığı evrim konusunda yoğunlaşmıştır. Darwinizm sözcüğü yaradılışçılar tarafından bilimsel bir yaklaşımdan ziyade bir ideolojiymişcesine kullanılır.

Atatürkçülük ya da Kemalizm, kelime anlamı olarak Mustafa Kemal Atatürk'ün düşüncelerinin ve görüşlerinin takipçisi olma anlamını içeren, Atatürk milliyetçiliğine bağlı, belirli bir sınıf ve din desteğine ve kurallarına dayanmayan; akla ve bilime dayanan kurumları getirmeyi amaç edinen, anti-emperyalist ideoloji.

Yeni Osmanlıcılık veya Neo-Osmanlıcılık, Türkiye'nin Osmanlı İmparatorluğu'nun dini, kültürel ve politik mirasını sahiplenmesini gerektiğini belirtir.

PKK tam adı ile Kürdistan İşçi Partisi, Türkiye'nin doğu ve güneydoğusu, Irak'ın kuzeyi, Suriye'nin kuzeydoğusu ve İran'ın kuzeybatısını kapsayan bölgede devlet kurmayı amaçlayan ve bu amaçla söz konusu toprakların Türkiye sınırları dahilinde kalan kısmına sahip olabilmek için askeri hedeflere, köy korucularına ve sivillere karşı stratejik ve sansasyonel eylem yapan yasa dışı bölücü silahlı örgüt. (Komünist yada Sosyalist olduğu asla savunulamaz bariz bir şekilde sadece Kürt Milliyetçiliği öndedir.)

Turancılık, tüm Ural-Altay kavimlerinin birliğini savunan siyasi görüş. İlk olarak Macarlar, Finler, Estonlar ve Rusya içindeki Fin-Ugor kavimleri ile beraber Tunguzlar, Moğollar ve Türklerin bir araya getirilmesi olarak ortaya çıkmıştır. Türkçü ve Turancı simalardan Ziya Gökalp, Türkçülüğün Esasları isimli eserinde Turancılığın Macarları, Moğolları, Tunguzları, Finuvaları içine alan bir kavimler karması olmadığı görüşünü belirtmiştir.

https://8values.github.io

Bu linkten giriş yapın soruları altta türkçe çeviri olarak vereceğim.

Başlangıçta istatistiklerinizin bir tabloda yer alacağını ve kendi fikrinize uygun olan butonu işaretlemenizi isteyecek.

Cevaplar: Kesinlikle Katılıyorum, Katılıyorum, Kararsızım, Katılmıyorum, Kesinlikle Katılmıyorum

(?) işareti o sorunun çevirisinde emin olmadığımı gösterir

SORULAR

1- Şirketler tarafından yapılan baskı, hükümetler tarafından yapılan baskıdan daha endişe vericidir.

2- Hükümet tüketicileri korumak için ekonomiye müdahale etmelidir.

3- Serbest piyasalar, serbest insanlar

4- Bütçeyi dengede tutmak, tüm vatandaşların refahını sağlamaktan daha iyidir.

5- Kamu tarafından finanse edilen araştırma, insanları pazara terk etmekten daha faydalıdır.

6- Uluslararası ticaret faydalıdır.

7- Herkesten yeteneğine göre, herkese ihtiyacına göre.

8- Sosyal programlar özel sadaka lehine kaldırılırsa daha iyi olurdu. (?)

9- Fakirler için zenginlerin vergilerinin arttırılması sağlanmalıdır.

10-Miras meşru zenginlik şeklidir.

11-Yollar ve elektrik gibi kamu hizmetleri, kamuya ait olmalıdır.

12-Aşırı devlet müdahalesi ekonomi için tehditdir.

13-Ödemek için daha iyi durumu olanlar daha iyi sağlık hizmeti almadılır.

14-Kaliteli eğitim her insanın hakkıdır.

15-Üretim araçları, bunları kullanan işçilere ait olmalıdır

16-Birleşmiş Milletler kaldırılmalı.

17-Askeri eylem milletimizi korumak için sık sık gereklidir.

18-Bölgesel birlikleri destekliyorum. Örnek olarak Avrupa Birliği gibi.

19-Ulusal egemenliğimizi korumak önemlidir.

20-Birleşik dünya hükümeti insanlık için yararlı olacaktır.

21-Barışçıl ilişkileri korumak gücümüzü korumaktan daha önemlidir.

22-Savaşlar diğer ülkeler için haklı olmayı gerektirmez.

23-Askeri harcamalar para kaybıdır.

24-Uluslararası yardım para kaybıdır.

25-Ulusum harika.

26-Araştırma, uluslararası ölçekte yapılmalıdır.

27-Hükümetler, uluslararası topluma karşı sorumlu olmalıdır.

28-Otoriter bir hükümet protesto edildiğinde şiddet kabul edilebilir değildir.

29-Dini değerlerim mümkün olduğu kadar yayılmalıdır.

30-Milletimizin değerleri mümkün olduğunca yayılmalıdır.

31-Hukuk ve düzeni korumak için çok önemlidir.

32-Halkın geneli kötü kararlar verir.

33-Kurbansız suçlar (İlaç kullanımı gibi) hiç suç olmamalı.

34-Bazı sivil özgürlükler bizi terör eylemlerinden korumak için kısıtlanmalıdır.

35-Devlet gözetimi modern dünyada gereklidir.

36-Devletin varlığı özgürlüğümüz için tehdittir.

37-Siyasi görüşleri ne olursa olsun, ülkenizin yanında olmaları önemlidir.

38-Hiçbir otorite sorgusuz bırakılmamalıdır. (?)

39-Hiyerarşik bir devlet en iyisidir.

40-Hükümetin çoğunluğun görüşünü desteklemesi yanlış olsa bile önemlidir.

41-Güçlü liderlik, daha iyidir.

42-Demokrasi daha çok bir karar verme sürecidir.

43-Çevresel düzenlemeler gereklidir.

44-Daha iyi bir dünya otomasyon, bilim ve teknolojiden gelecektir.

45-Çocuklar dini veya geleneksel değerlere göre eğitilmeli.

46-Geleneklerin kendi başlarına hiçbir değeri yoktur.

47-Din hükümette bir rol oynamalı.

48-Kiliseler diğer kurumlar gibi vergilendirilmelidir.

49-İklim değişikliği şu anda hayatımız için en büyük tehditlerden biridir.

50-Birleşmiş bir dünya olarak iklim değişikliğiyle mücadele için çalışmamız önemlidir.

51-Toplum yıllar önce şimdiye göre daha iyiydi.

52-Geçmişimizin geleneklerini korumak önemlidir.

53-Ömrümüzün de ötesinde, uzun vadeli düşünmek önemlidir.

54-Nedeni kültürümüzü korumaktan daha önemlidir. (?)

55-Uyuşturucu kullanımı yasal veya suçsuz olmalıdır.

56-Eşcinsel evlilik yasal olmalı.

57-Kültürsüzlük diğerlerinden daha üstündür.

58-Evlilik dışı seks ahlaksızlıktır.

59-Eğer göçmen kabul edersek kültürümüzü asimile etmeleri önemlidir.

60-Kürtaj her durumda yasaklanmalıdır.

61-Silah sahibi olmak geçerli bir nedeni olmayanlar için yasaklanmalıdır.

62-Tek mükellefli evrensel sağlığı destekliyorum. (?)

63-Fahişeliğin yasadışı olması gerekir.

64-Aile değerlerini korumak önemlidir.

65-Her ne pahasına olursa olsun ilerlemeyi takip etmek tehlikelidir.

66-Genetik modifikasyon insanlar üzerinde iyi bir güçtür.

67-Göçmenler için sınırlarımızı açmalıyız.

68-Hükümetler kendi sınırları içerisindeki yabancı ülke vatandaşları ile ilgili olmalıdır.

69-Tüm insanlara kültür veya cinsiyet gibi etmenler ne olursa olsun, eşit muamele edilmelidir.

70-Benim grubumun hedefleri diğerlerininkinden daha önemlidir.
 

Afrandez

Archduke
WBNWVCWF&SM&B
Çok tehlikeli bir konu açtın.

Bu konularda söyleyebileceğim en iyi şey hepsinin kısa veya uzun vadede yozlaşmış olması. Özellikle Komünizm.
 

YusufPasha

Knight at Arms
WF&SWBNW
Maresal said:
Çok tehlikeli bir konu açtın.

Bu konularda söyleyebileceğim en iyi şey hepsinin kısa veya uzun vadede yozlaşmış olması. Özellikle Komünizm.

Bu siyasal tartışma konuları çok olduğundan tek bir yerde toplamak istedim tehlike seviyesinin diğerlerinden düşük olması lazımKomünizmin hangi ülkede yaşandığını gördün de yozlaşmış olduğunu söyledin ki? Sosyalizm için olabilirdi duruma göre değişken olduğundan. Zaten dünya üzerinde kendi fikrini katmadan yada başkalarının fikiriyle değiştirilmeyen ideoloji kaldı mı? Hepsinin sonu farklı olsada yolları neredeyse aynı.
 

Wuthrad

Grandmaster Knight
İyi de ben Nasyonel Sosyalist bile olsam, burada Nasyonel Sosyalizm'i savunamam, ban sebebi. Bence sen oraya bi' İdeoloji Testi'de atıver.
 

YusufPasha

Knight at Arms
WF&SWBNW
GenghisKhan said:
İyi de ben Nasyonel Sosyalist bile olsam, burada Nasyonel Sosyalizm'i savunamam, ban sebebi. Bence sen oraya bi' İdeoloji Testi'de atıver.

Nazizm konusu yok muydu?
 

Afrandez

Archduke
WBNWVCWF&SM&B
YusufPasha said:
Maresal said:
Bu konularda söyleyebileceğim en iyi şey hepsinin kısa veya uzun vadede yozlaşmış olması. Özellikle Komünizm.
Komünizmin hangi ülkede yaşandığını gördün de yozlaşmış olduğunu söyledin ki? Sosyalizm için olabilirdi duruma göre değişken olduğundan. Zaten dünya üzerinde kendi fikrini katmadan yada başkalarının fikiriyle değiştirilmeyen ideoloji kaldı mı? Hepsinin sonu farklı olsada yolları neredeyse aynı.

İlk cümleye: Komünizmin yozlaşmış olduğunu iddia etmemde en büyük etken Stalin; Lenin'in sistemini diktatörlük olarak kullandı. Ekonomik başarısını inkar edemiyoruz o ayrı konu. Daha sonra Mao Zedong'a, Kim Il-Sung'a ve Pol Pot'a örnek oldu. Sonuç olarak bugün Kuzey Kore'de Komünist Monarşi var. Juche olarak adlandırılan Kore Komünizmi Komünist olmaktan çok totaliter bir milliyetçilik olarak iddia edilebilir.
Gerçekten Komünist olan ülkeler var mı? Önce bugünkü Komünistleri ele alalım; Küba, Vietnam, Laos, Çin Halk Cumhuriyeti ve Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti. Son ikisini "komünük görünümlü faşo" diyerek pas geçersek üç ülke kaldı ki bunlar gerçekten komünist olanlar.

YusufPasha said:
GenghisKhan said:
Baştan dördüncünün tartışılmayacağına eminim.

Hitler Arjantin'e gerçekten kaçtıysa ve yaşıyorsa tartışılır.

Bkz. Hunting Hitler

UYARI: ...

GenghisKhan said:
Bence sen oraya bi' İdeoloji Testi'de atıver.
Bence de bir test iyi gider doğrusu
 

YusufPasha

Knight at Arms
WF&SWBNW
Maresal said:
İlk cümleye: Komünizmin yozlaşmış olduğunu iddia etmemde en büyük etken Stalin; Lenin'in sistemini diktatörlük olarak kullandı. Ekonomik başarısını inkar edemiyoruz o ayrı konu. Daha sonra Mao Zedong'a, Kim Il-Sung'a ve Pol Pot'a örnek oldu. Sonuç olarak bugün Kuzey Kore'de Komünist Monarşi var. Juche olarak adlandırılan Kore Komünizmi Komünist olmaktan çok totaliter bir milliyetçilik olarak iddia edilebilir.
Gerçekten Komünist olan ülkeler var mı? Önce bugünkü Komünistleri ele alalım; Küba, Vietnam, Laos, Çin Halk Cumhuriyeti ve Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti. Son ikisini "komünük görünümlü faşo" diyerek pas geçersek üç ülke kaldı ki bunlar gerçekten komünist olanlar.

Doğru düzgün hiç bir zaman yaşanamadı Sosyalizm çok değişkenlik yarattı Stalin işte oradaki kara leke ve arkasından gelenler sırf o kişiler için bir fikri reddetmek saçma fikir için reddetmek gerek. Çin ve Kore için haklısın. Telden yazmasam uzatmayı isterdim ama özetlemeye çalıştım söyleyeceklerimi.Forum oyunları içinde siyasi ideoloji testi vardı siz onla yetinin ben eklerim sonra.
 

Cioss

Archduke
Nasyonal Sosyalizm derken kasıt NSDAP'ın ideolojisi olan Nazizm'se bunu siyaset ve toplum bilimi çerçevesinde burada tartışabiliriz ama bunu kaç kişi becerebilir onu bilemem. Ama milliyetçi sosyalizm olarak ele alınırsa bambaşka bir şey bu. Galiyevizm diyerek başlayabilirim hatta.
 

YusufPasha

Knight at Arms
WF&SWBNW
Cioss Julius U.X. ? said:
Nasyonal Sosyalizm derken kasıt NSDAP'ın ideolojisi olan Nazizm'se bunu siyaset ve toplum bilimi çerçevesinde burada tartışabiliriz ama bunu kaç kişi becerebilir onu bilemem. Ama milliyetçi sosyalizm olarak ele alınırsa bambaşka bir şey bu. Galiyevizm diyerek başlayabilirim hatta.

Wowowow Ulusal Komünizm ayrı Nasyonal Sosyalizm ayrı

Nazizm zaten Nasyonal Sosyalizm

Sultan Galiyev iyi bir insandı Stalinin hırsından öldü amacı mantıklı görülür Galiyevist bir arkadaşım vardı
 

Cioss

Archduke
Sosyalizm ve Komünizm ayrı zaten. Sadece birini bile konuşmak için ayrı ayrı başlıklar gerekir. Ancak demeye çalıştığım şey solun temel değerleri ve sosyalizmle milliyetçilik birbirine girebiliyor ve bu Alman Nazizmdi değil.

Nazizmin ne olduğu biliyorum açmana gerek yoktu. Her milliyetçi sol NSDAP'ın, Hitler'in ideolojisi değil, ırkçı değil, faşist hiç değil.
 

Liathbeanna

Section Moderator
M&BWBWF&SNWVC
Maresal said:
İlk cümleye: Komünizmin yozlaşmış olduğunu iddia etmemde en büyük etken Stalin; Lenin'in sistemini diktatörlük olarak kullandı. Ekonomik başarısını inkar edemiyoruz o ayrı konu. Daha sonra Mao Zedong'a, Kim Il-Sung'a ve Pol Pot'a örnek oldu. Sonuç olarak bugün Kuzey Kore'de Komünist Monarşi var. Juche olarak adlandırılan Kore Komünizmi Komünist olmaktan çok totaliter bir milliyetçilik olarak iddia edilebilir.
Gerçekten Komünist olan ülkeler var mı? Önce bugünkü Komünistleri ele alalım; Küba, Vietnam, Laos, Çin Halk Cumhuriyeti ve Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti. Son ikisini "komünük görünümlü faşo" diyerek pas geçersek üç ülke kaldı ki bunlar gerçekten komünist olanlar.
Komünizm yerine Marksizm-Leninizm terimini kullansan daha doğru olur. Komünizm, bütün Marksistlerin ve pek çok sosyalistin nihai hedefi ve bu sistemde devlet, sınıf ve özel mülkiyet yok. Yani komünizm modern tarihte uygulanmadı hiç.

Bir de bana kalırsa, sadece Lenin'in ve ardıllarının ideolojisinden bakmak oldukça sınırlayıcı sosyalizmi ve komünizmi ele almak için.
 

YusufPasha

Knight at Arms
WF&SWBNW
Cioss Julius U.X. ? said:
Sosyalizm ve Komünizm ayrı zaten. Sadece birini bile konuşmak için ayrı ayrı başlıklar gerekir. Ancak demeye çalıştığım şey solun temel değerleri ve sosyalizmle milliyetçilik birbirine girebiliyor ve bu Alman Nazizmdi değil.

Nazizmin ne olduğu biliyorum açmana gerek yoktu. Her milliyetçi sol NSDAP'ın, Hitler'in ideolojisi değil, ırkçı değil, faşist hiç değil.

Sen yanlış kullandın ismi onun dışında sıkıntı yok Ulusal Komünizm (Galiyevizm) ile Nasyonel Sosyalizm isim benzerliği olsa da fikirleri tamamen farklı.
 

Afrandez

Archduke
WBNWVCWF&SM&B
Liathbeanna said:
Maresal said:
İlk cümleye: Komünizmin yozlaşmış olduğunu iddia etmemde en büyük etken Stalin; Lenin'in sistemini diktatörlük olarak kullandı. Ekonomik başarısını inkar edemiyoruz o ayrı konu. Daha sonra Mao Zedong'a, Kim Il-Sung'a ve Pol Pot'a örnek oldu. Sonuç olarak bugün Kuzey Kore'de Komünist Monarşi var. Juche olarak adlandırılan Kore Komünizmi Komünist olmaktan çok totaliter bir milliyetçilik olarak iddia edilebilir.
Gerçekten Komünist olan ülkeler var mı? Önce bugünkü Komünistleri ele alalım; Küba, Vietnam, Laos, Çin Halk Cumhuriyeti ve Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti. Son ikisini "komünük görünümlü faşo" diyerek pas geçersek üç ülke kaldı ki bunlar gerçekten komünist olanlar.
Komünizm yerine Marksizm-Leninizm terimini kullansan daha doğru olur. Komünizm, bütün Marksistlerin ve pek çok sosyalistin nihai hedefi ve bu sistemde devlet, sınıf ve özel mülkiyet yok. Yani komünizm modern tarihte uygulanmadı hiç.

Bir de bana kalırsa, sadece Lenin'in ve ardıllarının ideolojisinden bakmak oldukça sınırlayıcı sosyalizmi ve komünizmi ele almak için.

O zaman kimse yanlış terimler kullandığının farkında değil, tek açıklama bu.Ulusal Sosyalizm ile Ulusal Komünizm tamamen farklı şeyler. İlki Nazizim, ikincisi Komünist Turancılık.
 

YusufPasha

Knight at Arms
WF&SWBNW
Cioss Julius U.X. ? said:
Yanlış falan kullanmadım yahu kime ne anlatmaya çalışıyorsun?

Nasyonel Sosyalizm direk Hitler'in fikrine bağlı başka bir şeye dönüştürülemez. Irkçıdır Anti-Marksist Anti-Semitiktir.

Ulusal Komünizm yani Galiyevizm daha farklı Müslüman Komünistleri birleştirmek ister SSCB'de tek bir Türk devleti olmasını ister. Irkçı değildir Anti-Marksist ve Anti-Semitik de değildir.

O yüzden yanlış kullandın diyorum.

Maresal said:
Ulusal Sosyalizm ile Ulusal Komünizm tamamen farklı şeyler. İlki Nazizim, ikincisi Komünist Turancılık.

Ulusal Komünizm ile Turancılığın zerre alakası yok dikkatli araştır. TRT'nin yalan medyasına falan mı baktın?
 

Cioss

Archduke
Aga yordun beni.

Cioss Julius U.X. ? said:
1- Nasyonal Sosyalizm derken kasıt NSDAP'ın ideolojisi olan Nazizm'se bunu siyaset ve toplum bilimi çerçevesinde burada tartışabiliriz ama bunu kaç kişi becerebilir onu bilemem.

2- Ama milliyetçi sosyalizm olarak ele alınırsa bambaşka bir şey bu.

3- Galiyevizm diyerek başlayabilirim hatta.

Tartışmaya Galiyevizmi inceleyerek başlayabiliriz, milliyetçi sol fikirleri irdeleriz ama bunu düsgün yapamayız dedim haklı da çıktım. Daha baştan kaybettik.
 

YusufPasha

Knight at Arms
WF&SWBNW
Cioss Julius U.X. ? said:
Aga yordun beni.

Cioss Julius U.X. ? said:
1- Nasyonal Sosyalizm derken kasıt NSDAP'ın ideolojisi olan Nazizm'se bunu siyaset ve toplum bilimi çerçevesinde burada tartışabiliriz ama bunu kaç kişi becerebilir onu bilemem.

2- Ama milliyetçi sosyalizm olarak ele alınırsa bambaşka bir şey bu.

3- Galiyevizm diyerek başlayabilirim hatta.

Tartışmaya Galiyevizmi inceleyerek başlayabiliriz, milliyetçi sol fikirleri irdeleriz ama bunu düsgün yapamayız dedim haklı da çıktım. Daha baştan kaybettik.

Yahu aslında bir sorun yok senin yanlış anlaşılmanı açmak istedim daha bu oldu diye bırakcaksan tartışmayı hiç yapma lütfen. Galiyevizm inceleyebiliriz evet. Bir iki çürük fikirleri ve şuanki kitlesi eski ülkücüler ve milliyetçilerden olduğu için çok bozuldu. Zamanında iyi sayılabilirdi.
 

Cioss

Archduke
Ya gülüm, yanlış anlayan sensin. Diyorum ki ideolojiler özellikle çok dallı budaklı ve bunları belirli isimlerle anmak sorun. Nasyonal sosyalizm sadece Hitler'in başında olduğu NSDAP'ın ideolojisi olarak anılamaz. Bir çok farklı değişken var. Bunları bu forumda tartışmak hata olur çünkü kendim dahil yetkin kimse olduğunu sanmıyorum hepsine. Yine de ideoloji skalasında enteresan bir şekilde milliyetçiliği solla buluşturan Galiyeve bakarak başlanabilir.

Şahsen benim ilerlemesi mümkün olmayan bir tartışma için enerji harcamam zor. Siyasi ideolojileri tartışmak için ziyadesiyle yetersiz bir konu şimdilik.
 
Top Bottom