Kalradya Siyaset Arena

Oyunu kime veriyorsunuz?

 • Kalrad-Yurt

  Votes: 8 66.7%
 • Milli Yükseliş

  Votes: 4 33.3%

 • Total voters
  12
 • Poll closed .

Users who are viewing this thread

Aha da şudur:
https://forums.taleworlds.com/index.php/topic,332412.msg7855962.html#msg7855962

Daha da açıkça Kalradaya evreninde belirli bir zamanda oynadığımız bir RP oyunudur.


1-)Bu bir oyun ve biz eğlenmeye çalışıyoruz. İşin suyunu çıkartmayın.
2-)Kendi kafanıza göre iş yapmayın.
3-)Gerçek siyasi ideolojileri benimseyebilirsiniz ancak kullanacağınız logolar,müzikler ve sloganların gerçek hayatla alakası olmamalı.
4-)Kendi kafanıza göre iş yapmadığınız gibi boş da yapmayın.


Oynanış: Verilen eventlerle RP yaparak oyun oynayacağız :d


1300 - Büyük Kuzey Savaşı ; Nordlar Wercheg’den başlayan bir harekatla Vaegir’in Kuzey Bölgelerini ele geçirdiler.
1321 - Kara Ölüm Olayı ; Svadya Krallığı’nın Uxhall Şehrinde başlayan salgın önce Svadya Krallığı’nı , sonra Rodok Krallığı’nı esir aldı.
1340 - Khergit Hanlığı ve Sarranid Sultanlığı , Samarra Anlaşması’yla birleşti. Yeni ülkenin başına soyluların oy birliğiyle karar verdikleri Sarmen Hanedanı geçti.
1400 - Svadya ve Rodok Krallıkları arasında süre gelen toprak anlaşmazlıkları yerini savaşa bıraktı.
1444 - Sarmen İmparatorluğu , güçsüz kalan Rodok Krallığı topraklarında fetih hareketlerine başladı.
1453 - Jelkala Şehri , İmparator  II. Marka tarafından ele geçirildi. Şehir yağmalandı.  Rodok Krallığı yıkıldı.
1527 -Nord Krallığı’nda Kral II. Ragnarka ve Lethwin Ufuk-Aşan arasında taht kavgası çıktı. Nord Krallığı zayıfladı.
1530 - Svadyalı Denizciler , Balion Kıtasını keşfettiler.  Balion’a göçler oldu.
1605 - Barut adlı bir madde icat edildi. Bu maddeyle arbalet ve okların yerine geçecek silahlar yapıldı.
1607 - Sarmen Denizcileri ve Svadyalı Denizciler arasında sürtüşmeler başladı.
1612 - Vaegir Krallığı’nda isyan çıktı. Bu isyan Sarayın basılmasıyla son buldu. Anarşi Dönemi başladı.
1630 - Vaegir’de Anarşi Dönemi son buldu.
1698 - Svadya Donanması , Sarmen Donanmasını yaktı.
1700 - Nord Krallığı’ndaki İç Savaş son buldu. Savaşı Lethwin Ufuk-Aşan tarafı kazandı.
1750 - Sarmen İmparatorluğu Rodok topraklarını kaybetti. Rodok Toprakları’nda yeni bir devlet kuruldu.
1800 - Tüm Devletler barutlu silahlar kullanmaya başladı. Gemiler toplarla donatıldı.
1805 - Sarmen İmparatorluğu dağıldı.
1806 - Savaş Doktrinleri değişti. Hat Savaşı ön plana çıktı.
1806 - Vaegir ve Khergit ülkeleri arasında savaş çıktı.Nordlar ve Sarranidler , Khergitler tarafında saf alırken ; Svadya , Vaegir’le ittifak yaptı.
1808 - 2 yıl süren çatışmalardan sonra Rulun Köyü yakınlarında büyük bir muharebe yapıldı. Devletlerin ordularının büyük bölümü yok oldu. Salgın hastalıklar baş gösterdi.
1810 - Tüm Hükümdarlar bir anlaşma imzaladı. Anlaşma gereğince Kalrad İmparatorluğu tekrar kuruldu. Soyluların ve kanaat önderlerinin katıldığı bir kongre ile Kalrad İmpartorluğu’nun başına Greenby Ailesi geçti.
1812 - Endüstrileşme başladı. Balion Bağımsızlığını ilan etti.
1846 - Ağır Vergiler , kötü çalışma koşulları ve gereksiz politikalar yüzünden halk bir ihtilal gerçekleştirdi.
1846 – Hastalıkların çoğuna tedavi bulundu. Teknolojide önemli gelişmeler yaşandı.
1847 – Jön-Kalradlar adlı bir hareket yönetimi ele geçirdi ve Cumhuriyeti ilan etti!


BİRİNCİ KISIM

Genel Esaslar

I.  Devletin şekli

MADDE 1. – Kalradya Devleti bir Cumhuriyettir.

II.  Cumhuriyetin nitelikleri

MADDE 2. – Kalradya Cumhuriyeti, toplumun huzuru, millî dayanışma ve adalet anlayışı içinde, insan haklarına saygılı, kurucu atalarına ve değerlerine bağlı, başlangıçta belirtilen temel ilkelere dayanan, demokratik, lâik ve sosyal bir hukuk Devletidir.

III.  Devletin bütünlüğü, resmî dili, bayrağı, millî marşı ve başkenti

MADDE 3. – Kalradya Devleti, ülkesi ve milletleriyle bölünmez bir bütündür. Dili Kalradcadır..

Bayrağı, şekli kanununda belirtildiği gibidir.

Millî marşı “Vahdet Marşı”dır.

Başkenti Praven'dir.

IV.  Değiştirilemeyecek hükümler

MADDE 4. – Anayasanın 1 inci maddesindeki Devletin şeklinin Cumhuriyet olduğu hakkındaki hüküm ile, 2 nci maddesindeki Cumhuriyetin nitelikleri ve 3 üncü maddesi hükümleri değiştirilemez ve değiştirilmesi teklif edilemez.

İKİNCİ KISIM

Devletin Yönetimi

I. Egemenlik

MADDE 5. – Egemenlik, kurucu atalar atalar tarafından Kalradya milletlerine atfedilmiştir.

II. Yasama yetkisi

MADDE 6. – Yasama yetkisi Kalradya milletleri adına Kalradya Milletler Meclisinindir. Bu yetki devredilemez.

III. Yürütme yetkisi

MADDE 7. – Yürütme yetkisi Cumhurbaşkanı tarafından görevlendirilen bir milletvekili olan Başbakan tarafından kurulan ve Cumhurbaşkanı tarafından denetlenen Bakanlar Kurulu tarafından kullanılır.

IV. Yargı yetkisi

MADDE 8. – Yargı yetkisi, en yüksek mahkeme olan Kalradya Yüksek Mahkemesi ve ona bağlı vilayet mahkemeleri tarafından kullanılır. Kalradya Yüksek Mahkemesi bağımsız ve tarafsızdır, hiçbir kurum ve kuruluş baskısı altında tutulamaz.

ÜÇÜNCÜ KISIM

Kişi ve Kurum Hak, Ödev ve Özgürlükleri

I. Milletler

MADDE 9. – Kalradya milletleri, Anayasa önünde eşittir. Hiçbir milletin birbiri üzerine üstünlüğü yoktur.

MADDE 10. – Bütün Kalradya vatandaşları millet, din, dil, cinsiyet gözetmeksizin yargı önünde eşittir.

II. Kurum ve kuruluşlar

MADDE 11. – Hiçbir kurum ve kuruluşun ayrıcalığı veya birbiri üzerine üstünlüğü yoktur. Anayasa ve hükumet önünde bütün kurum ve kuruluşlar eşit hak ve ödevlere sahiptir.

III. Basın ve yayın

MADDE 12. – Basın ve yayın Anayasaya dayanarak tamamen özgür ve bağımsızdır. Hiçbir vatandaşın fikir özgürlüğü kısıtlanamaz, haber alma özgürlükleri engellenemez.

DÖRDÜNCÜ KISIM

Yürütme Erki

I. Cumhurbaşkanı seçimi, görevleri ve sorumlulukları

MADDE 13. – Cumhurbaşkanı, yüksek öğrenim yapmış Kalradya Milletler Meclisi üyeleri veya bu niteliklere ve milletvekili seçilme yeterliğine sahip Kalradya vatandaşları arasından, meclis tarafından seçilir.

Cumhurbaşkanının görev süresi beş yıldır. Bir kimse en fazla iki defa Cumhurbaşkanı seçilebilir.

MADDE 14. – Genel seçimler sonucu en fazla milletvekili çıkaran parti veya koalisyon liderine Bakanlar Kurulu'nu kurma yetkisi vermek, Kalradya Milletler Meclisi tarafından onaylanan yasaları onaylayıp, yürürlülüğe koymak, bu yasaları duyurmak, Kalradya Silahlı Kuvvetlerinin personelini, Bakanlar Kurulu önerisiyle atamak, Cumhurbaşkanının görevleridir.

MADDE 15. – Cumhurbaşkanı suçlu bulunduğu takdirde, yeterli oy çokluğu ile Kalradya Yüksek Mahkemesine sevkedilir ve burada yargılanır.

II. Başbakan ve Bakanlar Kurulu seçimi, görevleri ve sorumlulukları

MADDE 16. – Genel seçimler sonucu en fazla milletvekili çıkaran parti veya koalisyon lideri Cumhurbaşkanı tarafından Bakanlar Kurulunu kurmakla görevlendirilir. Başbakan, Bakanlar Kurulunun başıdır. Meclis tarafından onaylanan yasaları yürürlülüğe koymak Bakanlar Kurulunun görevidir.

MADDE 17. – Bakanlar Kurulu kurulduktan sonra meclis güven oyuna sunulur. Yeterli oyu alırsa Bakanlar Kurulu görevine başlar, aynı şekilde yeterli oy çokluğu ile Bakanlar Kurulu, meclis tarafından feshedilebilir. Bu durumda Cumhurbaşkanı yeni Bakanlar Kurulu için görevlendirme yapar.

BEŞİNCİ KISIM

Yasama Erki

I. Kalradya Milletler Meclisi seçimi, görevleri ve sorumlulukları

MADDE 18. – En az ilkokul mezunu olmayanlar, kısıtlılar, askerlikle ilişiği olanlar, kamu hizmetinden yasaklılar, taksirli suçlar hariç toplam bir yıl veya daha fazla hapis ile ağır hapis cezasına hüküm giymiş olanlar; zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı suçlarla, kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma, terör eylemlerine katılma ve bu gibi eylemleri tahrik ve teşvik suçlarından biriyle hüküm giymiş olanlar, affa uğramış olsalar bile milletvekili seçilemezler.Hakimler ve savcılar, yüksek yargı organları mensupları, yükseköğretim kurumlarındaki öğretim elemanları, Yükseköğretim Kurulu üyeleri, kamu kurum ve kuruluşlarının memur statüsündeki görevlileri ile yaptıkları hizmet bakımından işçi niteliği taşımayan diğer kamu görevlileri ve Silahlı Kuvvetler mensupları, görevlerinden çekilmedikçe, aday olamazlar ve milletvekili seçilemezler.

MADDE 19. – Kalradya Milletler Meclisinin seçimleri dört yılda bir yapılır.

Meclis, bu süre dolmadan seçimin yenilenmesine karar verebileceği gibi, Anayasada belirtilen şartlar altında Cumhurbaşkanınca verilecek karara göre de seçimler yenilenir. Süresi biten milletvekili yeniden seçilebilir.

Yenilenmesine karar verilen Meclisin yetkileri, yeni Meclisin seçilmesine kadar sürer.

MADDE 20. – Kalradya Milletler Meclisinin görev ve yetkileri, kanun koymak, değiştirmek ve kaldırmak; Bakanlar Kurulunu ve bakanları denetlemek; Bakanlar Kuruluna belli konularda kanun hükmünde kararname çıkarma yetkisi vermek; bütçe ve kesin hesap kanun tasarılarını görüşmek ve kabul etmek; para basılmasına ve savaş ilânına karar vermek; milletler arası antlaşmaların onaylanmasını uygun bulmak, Kalradya Milletler Meclisi üye tam sayısının beşte üç çoğunluğunun kararı ile genel ve özel af ilânına karar vermek ve Anayasanın diğer maddelerinde öngörülen yetkileri kullanmak ve görevleri yerine getirmektir.

ALTINCI KISIM

Yargı Erki

I. Kalradya Yüksek Mahkemesi

MADDE 21. – Kalradya Cumhuriyetinin yüksek yargı organıdır.

II. Görevi

MADDE 22. – Çıkarılan yasaları denetlemek, Bakanlar Kurulunu denetlemek, hukuki süreçlerde Bakanlar Kuruluna danışman olmak, yurt genelinde hukuki süreçleri yönetmek, Kalradya Yüksek Mahkemesinin görevleridir.

III. Üyeleri

MADDE 23. – Kalradya Yüksek Mahkemesinin 8 üyesi vardır. Üyeler Bakanlar Kurulunun tavsiyesi ve Cumhurbaşkanın ataması üzerine göreve gelirler ve ömür boyu veya görevlerini gerçekleştiremeyecek bir engel oluşuna kadar görevde kalırlar.

IV. Başyargıç ve Başsavcı

MADDE 24. – Başyargıç, Kalradya Yüksek Mahkemesinin en yetkili hakimidir. 8 üye arasından Kalradya Milletler Meclisinde yapılan kapalı oylama ile seçilir. Görev süresi 3 yıldır.

MADDE 25. – Başsavcı, Kalradya Yüksek Mahkemesinin en yetkili savcısıdır. 8 üye arasından Kalradya Milletler Meclisinde yapılan kapalı oylama ile seçilir. Görev süresi 2 yıldır.

YEDİNCİ KISIM

Kalradya Silahlı Kuvvetleri

I. Başkomutanlık ve Genelkurmay Başkanlığı

MADDE 26. – Başkomutanlık, Kalradya Milletler Meclisinin manevî varlığından ayrılamaz ve Cumhurbaşkanı tarafından temsil olunur.

Millî güvenliğin sağlanmasından ve Silahlı Kuvvetlerin yurt savunmasına hazırlanmasından, Kalradya Milletler Meclisine karşı, Bakanlar Kurulu sorumludur.

Genelkurmay Başkanı; Silahlı Kuvvetlerin komutanı olup, savaşta Başkomutanlık görevlerini Cumhurbaşkanlığı namına yerine getirir.

Genelkurmay Başkanı, Bakanlar Kurulunun teklifi üzerine, Cumhurbaşkanınca atanır; görev ve yetkileri kanunla düzenlenir. Genelkurmay Başkanı, bu görev ve yetkilerinden dolayı Başbakana karşı sorumludur.

Millî Savunma Bakanlığının, Genelkurmay Başkanlığı ve Kuvvet Komutanlıkları ile görev ilişkileri ve yetki alanı kanunla düzenlenir.

II. Görevi

MADDE 27. – Kalradya Silahlı Kuvvetleri, savaşta ve barışta Kalradya Cumhuriyetini korumak, afet zamanlarında vatandaşların can güvenliğini sağlamak, Kalradya Cumhuriyetini iç ve dış tehditlerden korumak Silahlı Kuvvetlerin görevleridir.


Yönetim Şekli: Meclis Hükümeti (Kabine YOK)

Cumhurbaşkanı:
Başbakan: Joseph von Armstrong

Duruma göre birkaç bakanlığa aynı kişi bakabilir.


Meclis Başkanı:
Partilerin Temsil Oranları: Kalradya Yurt %66.7, MYP %33.3
Seçim Barajı:YOK
Kontenjan:5


Kalrad-Yurt Partisi
İdeoloji: Patriotizm, İlerlemecilik, Sosyal Demokrasi

zcPetg.jpg


Halkın Kalradyasına Can Feda!

v67dPD.jpg


Genel Başkan: YusufPasha
Miletvekilleri: YusufPasha, İşbara Alp, Afrandez
Seçim Müziği:

Parti Adı: Milli Yükseliş Partisi (MYP)
İdeoloji: Kalradya Milliyetçiliği
Başkan: Kara Bey
Miletvekilleri: Kara Bey, adsız.png, KhergitLancer80, Sultan Berkuk
Logo:
wQ9V3b.png

Slogan 1:
HWqtZB.jpg

Slogan 2:
Wdizo5.jpg

(Bu iki afişin de DSK tarafından kabul edilmesini arz ederiz.)
Seçim Müziği:Kalradya Yüksek Mahkemesi

Görevi

Anayasanın altıncı kısmının 22. maddesinde belirtilmiştir.

Üyeleri

 • Elrohir Oronrá - Kalradya Yüksek Mahkemesi Başkanı, Cumhuriyet Başsavcısı, Daimi Üye
 • - Cumhuriyet Başyargıcı, Daimi Üye
 • - Daimi Üye
 • - Daimi Üye
 • - Daimi Üye
 • - Daimi Üye
 • - Daimi Üye
 • - Daimi Üye
Anayasa Mahkemesi

Anayasa ve Bakanlar Kurulunu denetleyen yargı birimidir. Davalarına doğrudan 8 üye bakmaktadır.

Vilayet Mahkemeleri

Vilayet bazında oluşan veraset, ceza gibi hukuk davalarına bakan yargı birimidir.

Seçim Kurulu

Seçimlerin hukuki bir şekilde yürütülmesini sağlayan yargı birimidir. Davalarına Başsavcı ve seçtiği 2 daimi üye bakmaktadır.


Genelkurmay Başkanı:Oramiral Bistüri Ugardson

Praven Merkez Komutanlığı: Kısmen toplandı, eksikler için askere alım yapılıyor.
Uxhall Lojistik Komutanlığı: Tümen düzeyinde, toplandı,göreve hazır.
Sarranid Çöl Kolordu Komutanlığı: Kolordu,toplandı,ikmal edildi,savaşa hazır.
Tulga Doğu Hudut Komutanlığı: Toplandı,örgütlendi,savaşa hazır.
Jelkala Jandarma Tugay Komutanlığı: Savaşa hazır.
Sargoth Deniz Kuvvetleri Genel Komutanlığı: Erzak eksiği tamamlandı,savaşa hazır.
Rivacheg Tundra Bucak Komutanlığı:Savaşa hazır.


Mevcut Para: 630.000 dinar

Borçlar:
5.000.000 dinar (Devletler Bankası)
3.000.000 dinar (Geroya Bankası)
2.000.000 dinar (Balion Devlet Bankası)
100.000 (Helvetya Adası Bankası)

Alacaklar:
Vilencha Halk Cumhuriyeti (200.000 dinar)
Kuzey Adaları Konfederasyonu (150.000 dinar)
Casteille Krallığı (10.000 dinar)


Şirket Adı: Carstein Silah Fabrikası
Şirket Yöneticisi: Hakany L'Loyd
Faaliyet Alanı: Tüfek ve Tabanca Üretimi
Ortaklar: Michal Kowalczyk
Mevcut Para: -Host Tarafından Doldurulmalı-[/font]
Gazetenin Adı: Kalradyan Zaman Gazetesi
Genel Yayın Yönetmeni: Haldomar Aurora (Yani ben)
Yazarlar(olmak zorunda değildir): Ben yazar çizerim, daha beklerim varsa.


Ad Soyad: Haldomar Aurora
Anne-Baba Adı: Finnr - Esther Aurora (Ölü)
Doğum Tarihi: 05.12.1800
Eğitim aldığı kurumlar: Devlet Sosyal Bilimler Akademisi / İletişim
Eş durumu: Var / Þórvaldr Aurora (ancak kendisi ev hanımıdır, etliye sütlüye karışmaz, franklarımı falan ütüler arada, severim)
Kısa hayat öyküsü: Karakter 1800 yılında Svadya'nın Dhirim şehrinde dünya geldi, 6-7 yaşına kadar orada yaşadı fakat patlak veren savaş sonrası ailesi ile beraber Rodok Krallığının Veluca şehir yakınlarında ki Sarimish köyüne yerleşti. Babası ile beraber sık sık şehre gidip gelmesi, orada aristokratlar tarafından göze çarpmasına sebep oldu.
Aristokratlar ile geçirdiği süre ona siyaset ve ticaret hakkında bilgiler edinmesini sağladı. Karakteristik yapısı buna göre şekillendi.
Nitekim savaş sonrası çıkan salgınlarda ailesini kaybetti. Şehirden kaçan aristokratlarla beraber Uxhall başta olmak üzere, Suno'ya kadar yolculuk yaptı, tahsilatını burada tamamlamadı. Yıllar sonra beraber kaçtığı aristokrat, yakın bağ kurduğu dostu, hastalık yüzünden ölüm döşeğine düştü. Kızını ve mirasını ona emanet etti. Karakterim kızı ile (Þórvaldr) evlendi.
Beraber eski aristokrattan kalan miras ile Veluca'ya döndüler.
Karakterim şuan Veluca'da ikamet etmekte, kurduğu basit tip matbaa ve aldığı eğitimi sayesinde, ülke ve şehir hakkında gazete çıkarıyor.

Ad Soyad: Hakany von Carstein
Baba Adı: Mannfred von Carstein
Anne Adı: Cassandra von Carstein
Eşinin Adı: Slyvia von Carstein
Çocuklarının Adı: Klaus von Carstein (♂), Erika von Carstein (♀)
Doğum Tarihi: 1 Ekim 1804
Eğitim aldığı kurumlar: Jelkala Mühendislik ve Mimarlık Akademisi, Mimarlık
Kısa hayat öyküsü:
Hakany von Carstein; 1804 yılında Jelkala'da doğmuştur. Ailesi Jelkala'nın burjuvalarından "von Carstein" hanesine mensuptu. Babası Mannfred von Carstein; Sarmen İmparatorluğu'na karşı başlatılan direnişte, hanenin askerleriyle beraber Rodok dağlarına gitmiş ve partizan olarak Sarmen İmparatorluğuna karşı savaşmıştır. Direnişlerin başarılı sonuçlanması ile 1750'de Sarmen İmparatorluğu geri çekilmiş ve Rodok toprakları özgürlüğüne kavuşmuştur. Silah yapımıyla ilgilenen babası, 1810'da Carstein Silah Fabrikası'nı kurmuştur.


Ad Soyad: Elrohir Oronrá
Anne-Baba Adı: Undomiel - Beren
Doğum Tarihi: 15/06/1820
Eğitim aldığı kurumlar: Shariz Üniversitesi/Hukuk Fakültesi
Eş durumu: Bekar
Kısa hayat öyküsü: Annesi Khergit bir sülanenin en büyük kızı, babası bir Sardak esnafıdır. Durquba'da doğup büyümüştür. Yükseköğrenimini Shariz Üniversitesi'nde tamamlayan Elrohir, mezun olduktan sonra üniversitede kalmıştır ve anayasa hukuku üzerine tezler yazıp öğretim görevlisi olmuştur. Kısa sürede kıdem kazanarak Yalen Üniversitesi'ne Hukuk Fakültesi Dekanı olarak atanmıştır. 1845 yılında Kalradya Yüksek Mahkemesi üyesi olarak atanmıştır. 1847 yılı aralık ayında meclis tarafından başsavcılık makamına getirilmiştir.

Ad Soyad: Otto Von Praven
Anne-Baba Adı: Emily ve Fredick
Doğum Tarihi: 1 Mart 1827
Eğitim aldığı kurumlar: Praven Kraliyet Denizcilik Akademisi
Eş durumu: bekar
Kısa hayat öyküsü:
-bir kaç güne ekleniyor-

Ad Soyad: Bistüri Ugardson
Anne-Baba Adı: Otto Ugardson-Helen Ugardson
Doğum Tarihi: 1810 Eylül
Eğitim aldığı kurumlar: Sargoth Devlet Denizcilik Akademisi/Deniz Harekat Yönetimi
Eş durumu:Yok
Kısa hayat öyküsü:
1810 Eylül'de Fenada köyünde doğdum. Babam Lethwin-ufuk aşan tarafında savaşmış bir aileden,annem ise Werchegli tüccar bir aileden gelmektedir. Benim gibi asker olan babam Vilencha seferinde ölünce annemle Wercheg'e dedemlere gittik. 19 yaşıma geldiğimde askeri okul sınavlarına girerek Sargoth Devlet Denizcilik Akademisi'nde Deniz Harekat Yönetimi alanında 5 sene eğitim gördüm. Sırasıyla Wercheg,Yalen,Shariz,Sargoth,Praven şehirlerinde görev yaptım. 1840 yılında Balion'la yaşanan Helvetya Adaları Krizinde Helvetya adalarından biri olan Schluswig'e emrimdeki 100 askerle çıkarma yaparak devlet tarafından Yarl Nişanı'na layık görüldüm. Casteille Krallığı'nda yaşanan depreme giden yardım kafilelerinin başında görev aldım. Shariz'de İstikbal Cemiyetine katıldım ancak radikal oldukları için ayrıldım. Devrim sonrası Praven'de yaşanan anarşiyi bastırdım ve DSK'yı kurdum. Hanedan'ı istemiyorum,çünkü onlar açgözlü ve bencil. Halk lahana kemirirken bunlar bal kavanozuna kafalarını sokuyor.

Ad Soyad: Joseph von Armstrong
Anne-Baba adı:
Franz Joseph Armstrong (7 Ocak 1788 - 1 Mayıs 1825)
Annabell Armstrong (19 Eylül 1790)
Doğum Tarihi: 4 Mart 1811
Eğitim aldığı kurumlar:. Uxhall Üniversitesi/Siyasal Bilgiler Fakültesi
Eş Durumu: Mathilda Armstrong (7 Mayıs 1812)
Çocuklar: Franz William Armstrong (12 Haziran 1841)
Kısa Hayat Öyküsü:
4 Mart 1811 kuşluk vakti Dhirim'de dünyaya geldi. Babası yeni yeni ortaya çıkan fabrikalardan birinde işçi, annesi ise ev hanımıydı. Çocukluğu top peşinde koşturmakla geçmiş pek hayta bir çocuktu. Okulunda pek başarılı olmayan bir öğrenci idi. Hayatını babasının ölümü değiştirdi. Kalradya'ya gelen Sanayi Devrimi sonrası gerçekleşen baskılar işçileri ayaklanmaya sürükledi ve bunun sonucunda 1 Mayıs İşçi Bayramı ortaya çıktı. Yine bu gösterilerden birinde hanedanlığa karşı provakasyon yapıldığı gerekçesiyle, babası ve bir çok kişi dönemin polisleri tarafından olay yerinde öldürüldü. Babasının ölümü ile hayatı değişen Joseph, kendini hanedanlığa intikama adadı. Bu sırada eğitim hayatında büyük başarılar sarf ederek, dönemin iyi üniversitelerinden Uxhall Üniversitesini kazandı. Orada hanedanlık karşıtları ile tanıştı ve ihtilale katıldı. İhtilal başarılı olduktan sonra ülkede birliği sağlamak amacıyla siyasete atıldı.

Ad-Soyadı: Gustav Armfelt
Anne-Baba: N/A (yetim)
Doğum Tarihi: 3 Şubat 1821(26 yaşında)
Eğitim: Narra Üniversitesi Sanayi Okulu
Kısa Hikaye:Hakkında pek bir bilgi bulunmamakta. Babasının doğmadan önce öldüğü, annesinin ise doğum sırasında öldüğü biliniyor. Sokak çocuğu iken 12 yaşında Wercheg’in saygın bir tüccar ailesi tarafından evlat edinildi. 18 yaşındayken Narra’ya üniversite eğitimi için gittikten sonra ihtilalci düşünceleri benimsemiş, devrim getçekleşirken Narra’da ön saflarda mücadele etmiştir. Olaylar sırasında çekilmiş fotoğrafı bulunmaktadır. Şimdi devrimin sağlamlaşması ve ilerlemesi için milletvekili olarak yola çıkmış bulunmakta.

Ad Soyad: Adsız Beğ
Anne Baba adı: Albeli Hatun, Carmadai Noyan
Doğum Tarihi: 15 Eylül 1820
Eğitim Aldığı Kurumlar: Tulga Üniversitesi / Tarih Fakültesi
Eş durumu: Bekar
15 Eylül 1818 günü Tulga şehrinde doğdu. Babası ve annesi çok iyi bir komutandı. Vakitlerininin hepsini savaşta harcıyorlardı. Ölümleri de savaşta oldu. Annesi ve babasının ölümü onu erken yaşta olgunlaştırdı. O, çok çalışarak para biriktirmiş ve bu parayla üniversiteye başlamış ve üniversiteyi bitirmişti. Üniversiteyi bitirdikten sonra tarih araştırmaları için Eski Kalradcayı öğrenmiş ve Kalradya tarihi hakkında araştırmalar yapmıştır. Uzun yıllar tarih araştırmaları yaptıktan sonra siyasete atılmış, can dostu olan Kara Bey'in kurmuş olduğu Milli Yükseliş Partisi'ne katılmıştır. Kendisi Kalradca dışında 5 dil bilmektedir.

Ad Soyad: Kara Bey
Anne-Baba Adı: Mechet Hatun, Nasugei Noyan
Doğum Tarihi: 12 Mart 1820
Eğitim aldığı kurumlar: Narra Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi
Eş durumu: Yok
Kısa hayat öyküsü:
Kara Bey 12 Mart 1820'de Tulga Şehri'nde dünyaya geldi. Babası orduda komutan, annesi ev hanımıydı. Kalradya halkının çektiği acılar, gördüğü eziyetler Kara Bey'i erken yaşta olgunlaştırdı.. Son derece milletine bağlı olan Kara Bey, Kalradya'da refahın ancak dış mihraklara karşı savaşarak sağlanacağı fikriyle gündemde. Tulga Siyasal Okulu'nda 2. yüksek öğrenimini tamamladıktan sonra partisini kurup yol arkadaşlarıyla birlikte hedefine doğru ilerlemektedir.

Mevcut Durum: Kalradya'da halkın bir oluşumu olan DSK ilk demokratik seçimi yapmak ve devleti şimdilik idare etmek için gece gündüz çalışıyor. Greenby ailesinin Casteille'den siyasi sığınma hakkı aldığı söyleniyor. Hanedan reisi Harl Greenby'nin öldüğü iddia ediliyor. Devlet her alanda yeniden inşa ediliyor.


Siyasi Parti:
Code:
Parti Adı:
İdeoloji:
Slogan:
Başkan:
Miletvekilleri:
Seçim Müziği:
Logo:

Askeriye
Code:
Ad-Soyad:
Yaş:
Tahsil Aldığı Askeri Okul: (Praven Kraliyet Harp Akademisi/Praven Kraliyet Denizcilik Akademisi/Jelkala Jandarma Akademisi/Sargoth Devlet Denizcilik Akademisi)

Özel Şirket

Code:
Şirket Adı:
Şirket Yöneticisi:
Faaliyet Alanı:
(varsa)Ortaklar:
Mevcut Para:

Gazeteler için başvuru:

Code:
Gazetenin Adı:
Genel Yayın Yönetmeni:
Yazarlar(olmak zorunda değildir):

Hukuk için başvuru (kontenjan 2, boş pozisyon 1)
Code:
Ad-Soyad:
Eğitim Aldığı Kurum: (Devlet Sosyal Bilimler Akademisi,Shariz Üniversitesi,Narra Üniversitesi,Yalen Üniversitesi,Uxhall Üniversitesi)
Uzmanlık Alanı:

Oyuncu Biyografisi(RP için)
Code:
Ad Soyad:
Anne-Baba Adı:
Doğum Tarihi:
Eğitim aldığı kurumlar:
Eş durumu:
Kısa hayat öyküsü:
 
Konu güncellendi.

Code:
Parti Adı:
İdeoloji:
Slogan:
Başkan:
Miletvekilleri:
Seçim Müziği:
Logo:

Parti kayıtları başladı. Diğer forumdaşları davet ederek oyunun atmosferini zenginleştirebilirsiniz.

UPDATE:
Kalradya'da özel şirket ve gazete de kurabileceksiniz. Detaylar çarşamba günü.
 
Parti kuracağım yine. İddialı bir şekilde giriyorum siyaset arenaya. Partime katılmak isteyenler bana kişisel ileti yollasın. Kurultaydan sonra duyuracağım partiyi :smile:
 
Kalrad-Yurt Partisi
İdeoloji: Patriotizm, İlerlemecilik, Sosyal Demokrasi

zcPetg.jpg


Halkın Kalradyasına Can Feda!

v67dPD.jpg


Genel Başkan: YusufPasha
Miletvekilleri: YusufPasha, İşbara Alp, Afrandez
Seçim Müziği:

Parti'ye katılım açıktır! Özelden katılım isteğinizi belirtebilirsiniz.
 
Parti Adı: Milli Yükseliş Partisi (MYP)
İdeoloji: Kalradya Milliyetçiliği
Başkan: Kara Bey
Miletvekilleri: Kara Bey, adsız.png, KhergitLancer80, Sultan Berkuk
Logo:
wQ9V3b.png

Slogan 1:
HWqtZB.jpg

Slogan 2:
Wdizo5.jpg

(Bu iki afişin de DSK tarafından kabul edilmesini arz ederiz.)
Seçim Müziği:


Partimize katılmak isteyenler özelden müracaat edebilir.

 
Arkadaşlar steamdan oyununa parti logonuz yapılır. Çok kreatif bir birey olduğum için yaratıcı çalışmalar çıkarırım ayrıntılar için özel iletiden ulaşabilirsiniz.

Ekmek parası  :lol: :lol:
 
Back
Top Bottom